Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Thaiihdc.org

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย แถลงจุดยืนเรื่องวัคซินป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

พิมพ์ PDF

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย องค์กรวิชาชีพทางด้านอายุรศาสตร์ที่มีสมาชิกกว่า 9,000 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ยาในผู้ใหญ่ เป็นอิสระทางวิชาการ ไม่ขึ้นกับระบบราชการหรือการเมืองใด ๆ ทั้งสิ้น  แถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วัคซีนโควิด-19) โดยพิจารณาจากหลักการทางวิชาการ อยากให้อ่านกันนะครับ


==================================


ประกาศ ที่ รอ.ทั่วไป 57/2564

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


       กรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย มีมติให้เผยแพร่แถลงจุดยืน (position statement) ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เรื่องวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วัคซีนโควิด-19) ดังนี้


       1. วัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในประเทศไทยเป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน โดยการพิจารณาอย่างรอบคอบของผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาถึงผลดีผลเสียแล้ว อาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนโควิด-19 ส่วนใหญ่มีความรุนแรงน้อยหรือปานกลาง และพบอาการรุนแรงจากวัคซีนโควิด-19 น้อยกว่า 10 รายต่อการรับ 1 ล้านเข็ม แต่วัคซีนโควิด-19 ทุกชนิดมีศักยภาพลดการเจ็บป่วยที่รุนแรง ลดการนอนโรงพยาบาล และลดการเสียชีวิต ซึ่งจะช่วยทำให้ระบบสาธารณสุขของประเทศยังคงประสิทธิภาพไว้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งจะทำให้ประเทศไทยเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (herd immunity) ซึ่งนับเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่จะทำให้ประเทศหยุดยั้งการระบาดของโควิด-19 และสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน  


       2. วัคซีนโควิด-19 ที่ดีที่สุด คือวัคซีนที่ท่านสามารถได้รับการฉีดเร็วที่สุด ไม่ควรรอคอยวัคซีนเฉพาะบางชนิด ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ไม่แนะนำให้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดหนึ่งชนิดใดเป็นการจำเพาะ รายงานประสิทธิผลของวัคซีนแต่ละชนิดในการป้องกันโควิด-19  ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ เนื่องจากทำการศึกษาในประชากรที่แตกต่างกัน ในภาวะความรุนแรงของการระบาดที่ไม่เหมือนกัน และคำจำกัดความของการป้องกันโควิด-19 ของแต่ละการศึกษาก็ไม่เหมือนกันด้วย


       3. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ สนับสนุนให้สมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ทุกท่านรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อลดการเจ็บป่วยและลดการกักตัว อันจะทำให้ประสิทธิภาพของระบบการรักษาพยาบาลลดลง และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแพทย์สาขาอื่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย รวมทั้งประชาชนในการยอมรับการรับวัคซีนโควิด-19


       4. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ สนับสนุนให้กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง  โรคหัวใจและหลอดเลือด  โรคไตวายเรื้อรัง  โรคหลอดเลือดสมอง  โรคอ้วน  โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และผู้มีอายุเกิน 60 ปี ซี่งมีความเสี่ยงต่อการเป็นโควิด-19 ที่รุนแรง เกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตได้สูง รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกรณีที่ไม่แน่ใจเรื่องข้อห้ามหรือข้อระมัดระวังบางประการของการรับวัคซีน ให้ปรึกษาแพทย์ที่ทำการรักษาท่าน 


       5. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ สนับสนุนให้ประชาชนทุกท่านรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อร่วมกันทำให้ประเทศไทยเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เพียงพอที่จะหยุดยั้งการระบาดของโควิด-19 ได้อย่างยั่งยืน  


ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564


พลอากาศโท นายแพทย์อนุตตร จิตตินันทน์

ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 
   

โลกมนุษย์กำลังอยู่ในช่วงกลียุค

พิมพ์ PDF

 

ความเป็นชาติ โดย พ.อ.ชาติวัฒน์ คงอุทัยสกุล

พิมพ์ PDF

สวัสดีครับ วันนี้ขอนำข้อความ ของ พ.อ.ชาติวัฒน์ คงอุทัยสกุล ที่เผยแพร่ในกลุ่มไลน์ iHDC คณะกรรมการบริหาร 2564 มาเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ร่วมกันครับ ท่านใดสนใจจะร่วมแสดงความคิดเห็น  หรือนำเผยแพร่ต่อในเครือข่ายของท่าน เชิญได้ตามสบายเลยครับ

ม.ล,ชาญโชติ ชมพูนุท

1 พฤษภาคม 2564

อรุณสวัสดิ์ครับ วันนี้ผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเรื่องความเป็นชาติ ซึ่งท่านผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มส่วนใหญ่น่าจะมีความรู้และประสบการณ์มากกว่ากระผม ซึ่งหากการแสดงความคิดเห็นนี้มีข้อผิดพลาดประการใดกราบขออภัยและกรุณาชี้แนะกระผมด้วยครับ

ความเป็นชาติ ในความหมายที่กระผมศึกษาก็คือ ชาตะแปลว่า การเกิด หรือกำเนิด ซึ่งความหมายนี้บอกถึงถิ่นฐาน บรรพบุรุษเชื้อชาติหรือสายพันธุ์ในบริเวณที่มีขอบเขตหรืออาณาเขตนั้นๆ ซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัวผมแปลความหมายง่ายๆว่า ชาติ ก็คือ ครอบครัว โดยมีสถานะของความเป็น พ่อ แม่ พี่ น้องปู่ย่า ตายาย น้า อา ลุงป้าและลูก เป็นตำแหน่งและหน้าที่ของแต่ละคน ซึ่งคือ “องค์ประกอบ” ของความเป็นครอบครัว ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้ครอบครัวนั้นๆ มีความเป็นปกติสุขได้ต้องเกิดจาก “ปัจจัย” แล้วปัจจัยคืออะไร ปัจจัยก็คือ “การทำหน้าที่”ของแต่ละคนในครอบครัว ก็คนทุกคนในครอบครัวทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ ครอบครัวนั้นก็จะเป็นปกติสุข มีปัญหาน้อย รักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคีกัน เอื้ออาทรดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ในทางตรงกันข้ามถ้าครอบครัวนั้น ทะเละเบาะแว้ง ไม่มีความเป็นปกติสุข สาเหตุนั้นย่อมเกิดจากคนในครอบครัวไม่ทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ หรือขาดปัจจัยที่ดีต่อความเป็นครอบครัว ซึ่งประเทศชาติก็เช่นเดียวกัน วันนี้ประเทศไทยมีปัญหา มีความไม่มั่นคง มีความไม่สงบสุข ทะเลาะเบาะแว้ง และอีกหลายปัญหา สาเหตุเพราะอะไร อยากให้ทุกท่านลองคิดดูครับ จริงอยู่ประเทศชาติมันมีองค์ประกอบใหญ่และมากกว่าความเป็นครอบครัว แต่กระผมว่ามันอยู่บนหลักการเดียวกัน ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบันนั้นคือขาดปัจจัยที่ดี ซึ่งมันคือเรื่อง “การทำหน้าที่” เรื่องนี้กระผมขอน้อมนำพระราชดำรัสของร.9 ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2552 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 มีความว่า “ขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด ด้วยถ้อยคำที่เลือกสรรมาจากใจจริง ซึ่งปรารถนาดี มุ่งหมายให้ขาพเจ้ามีความสุข ความสวัสดีโดยประการต่าง ๆความสุข ความสวัสดีของข้าพเจ้าจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญ มั่นคง เป็นปกติสุข

 

ความเจริญมั่นคง ทั้งนั้น จะสำเร็จผลเป็นจริงได้ ก็ด้วยทุกคน ทุกฝ่ายในชาติ มุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลัง ด้วยสติ รู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น

 

จึงขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญอยู่ในสถาบันหลักของประเทศ และชาวไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่าทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง แล้วตั้งจิตตั้งใจให้เที่ยงตรง หนักแน่น ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันไพบูลย์ คือ ชาติ บ้านเมือง อันเป็นถิ่นที่อยู่ ที่ทำกินของเรา มีความเจริญ มั่นคง ยั่งยืนไป

 

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย และอำนวยสุขศิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล ให้สำเร็จผลขึ้นแก่ท่าน ทั่วหน้ากัน”

จากกระแสพระราชดำรัสนี้ ผมขออนุญาตสรุปสั้นๆว่าพระองค์ท่านเตือนสติ ให้คนไทยหันมาทบทวนตนเองเรื่องการทำหน้าที่ หน้าที่อะไร หน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อ ตนเอง มีต่อครอบครัว มีต่อสังคมและมีต่อประเทศชาติ หากคนไทยส่วนใหญ่มีความจงรักภักดีจริง มีความเคารพและศรัทธาต่อพระองค์ท่านจริงๆ ตั้งแต่ตอนนั้นต้องมีการอันเชิญพระราชกระแสนี้มาวางเป็นแผนแม่บทของชาติแล้ว แต่กลับเป็นแค่กระแสพระราชดำรัสธรรมดาที่พระมหากษัตริย์มีหน้าที่ให้กับประชาชน นี่คือสิ่งสำคัญที่ผมฝังในจิตใจและตกผลึกเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีนั้น ซึ่งในปีต่อมาวันเฉลิมฯก็พระราชทานกระแสพระราชดำรัสในเรื่องการทำหน้าที่อีก ความว่า

 

"ขอขอบพระทัย และขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิต พรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด รวมทั้งให้คำมั่นสัญญาด้วยประการต่างๆ ข้าพเจ้าขอสนองพร และไมตรีจิตทั้งนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่น มั่นคง และร่มเย็น เป็นปกติสุขซึ่งมาช้านาน พวกเรามีความยินดี ยึดมั่นในชาติ และต่างรวมแรงร่วมใจกัน บำเพ็ญกรณียกิจต่างๆ ทำหน้าที่ โดยทำประโยชน์ ส่วนรวมของชาติ เป็นเป้าหมายสำคัญสุด

 

ท่านทั้งหลายในสมาคมนี้ ตลอดจน คนไทยทุกหมู่เหล่า จึงควรจะได้ทำความเข้าใจ ในหน้าที่ของตนไว้ ให้กระจ่าง แล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยความไม่ประมาท และด้วยความมีสติ รู้ตัวอยู่เสมอ เพราะการกระทำโดยประมาท ขาดความรอบคอบ เป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดเสียหายในหน้าที่ และการกระทำโดยขาดสติยั้งคิด ขาดเหตุผลความรู้จักถูกผิด เป็นเหตุให้เกิดความหลงความลืมตัว ทำให้กระทำส่ิงที่ไม่ใช่หน้าที่โดยชอบได้ ซึ่งเป็นอันตรายมาก จะนำความเสื่อมสลาย มาสู่ตนเอง ตลอดจนประเทศชาติได้

ซึ่งขอให้ทุกคนได้สังวรณ์ระวังให้มาก และประคับประคองกาย ใจให้เที่ยงตรงหนักแน่น ในการปฏิบัติภารกิจของตนให้ถูกต้องตามหน้าที่ เพื่อความมั่นคง และเพื่อสามารถประโยชน์สุขให้ยั่งยืนของชาติบ้านเมืองของเรา ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย และอำนวยสุขสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคลให้สัมฤทธิ์ผลแก่ท่านทั่วหน้ากัน" ผมจึงพยายามบอกกับสังคมที่ผมทำงานและครอบครัวตนเอง แต่ดูเหมือนคนส่วนใหญ่จะไม่ทบทวนให้ตกผลึกและก็ตอบว่าวันนี้ผม ฉัน เรา ทำหน้าที่ดีอยู่แล้ว ซึ่งผมเองกลับมีความเห็นต่างว่าไม่ใช่ ถ้าใช่พระองค์ท่านจะมีกระแสพระราชดำรัสเรื่องการทำหน้าที่ ติดต่อกันถึง 2 ปี ได้อย่างไร ดังนั้นกระผมขออนุญาตสรุปว่า ปัญหาวิกฤติชาติไทยในปัจจุบัน เกิดจากการทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์และไม่วิเคราะห์ทบทวนการทำหน้าที่ของตนที่มีต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและต่อประเทศชาติ ซึ่งหากคนไทยทุกคนหันมายอมรับ เปิดใจ วางตัวตนและมาทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไขการทำหน้าที่ของตนเอง มันจะเป็นทางออกของประเทศไทยที่มีอนาคตที่สดใสและยั่งยืน ครับ

 

ขอบคุณที่กรุณาสละเวลาอ่าน

 

พันเอก ชาติวัฒน์ คงอุทัยสกุล

 

29 เม.ย.64


 


หน้า 7 จาก 495
Home

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 3658
Content : 2701
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 6162308

facebook

Twitter


บทความเก่า