Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > การศึกษา > ปฏิรูปการเมืองไทย ฉบับ ศ. ดร. อมร จันทรสมบูรณ์

ปฏิรูปการเมืองไทย ฉบับ ศ. ดร. อมร จันทรสมบูรณ์

พิมพ์ PDF

ปฏิรูปการเมืองไทย ฉบับ ศ. ดร. อมร จันทรสมบูรณ์

นพ. ชูชัย ศุภวงศ์ ส่ง อีเมล์ มาดังต่อไปนี้

บางสารัตถะจากการสนทนากับศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ในวันอายุมงคล 84 ปี 13 กรกฎาคม 2557

ในราวปีพศ.๒๕๓๗-๓๘ ผมได้มีโอกาสดีที่ได้เข้าไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย(คพป) ที่ท่านอาจารย์หมอประเวศ วะสี เปนประธาน ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ครั้งสำคัญในชีวิต ในครั้งนั้น ท่านอาจารย์หมอประเวศ บอกให้ผมประสานติดต่อผู้อาวุโสของบ้านเมืองสองท่านคือ ท่านอาจารย์ระพี สาคริก และท่านอาจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ ยังจะไม่นำรายละเอียดมาเขียนไว้ ณ ที่นี้

ประเด็นที่สำคัญที่ต้องการบันทึกไว้คือ คุณูปการที่สำคัญยิ่งที่ท่านอาจารย์อมร มอบให้กับแผ่นดินนี้ ท่านอาจารย์อมรเขียนหนังสือเรื่องลัทธิรัฐธรรมนูญ(constitutionalism) ผมเห็นว่า เปนฐานคิดที่สำคัญที่ส่งผลต่อรัฐธรรมนูญ๔๐และ๕๐ เลยทีเดียว แม้ว่ารัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับดังกล่าวไม่สามารถนำแนวคิดทั้งหลายที่เขียนไว้ในconstitutionalism มาได้ทั้งหมด

ผมต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ไม่น้อยกว่าสามเที่ยวจึงพอจะเข้าใจ และอ่านซ้ำอีกหลายครั้งในบางตอนของหนังสือเล่มนี้ ในครั้งนั้นได้แต่คิดว่า ทำไมหนอเรื่องดีๆที่มีคุณค่าเช่นนี้จึงไม่เกิดขึ้นบนแผ่นดินสยาม

เชิญอ่านแนวคิดและความเห็นล่าสุดของท่านอาจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ในยามอายุมงคล ๘๔ปี ที่มีต่อชาติบ้านเมือง

ชูชัย ศุภวงศ์

๑๕ กค. ๕๗

บางสารัตถะจากการสนทนากับศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ในวันอายุมงคล 84 ปี 13 กรกฎาคม 2557

ท่านอาจารย์อมร จันทรสมบูรณ์เห็นว่าการรัฐประหารเป็นความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะวิกฤตของประเทศที่เกิดจากระบอบเผด็จการรัฐสภาของกลุ่มทุนเจ้าของพรรคการเมืองนั้นกัดกร่อนประเทศมายาวนานผ่านรัฐธรรมนูญหลายฉบับ คณะรัฐประหารควรใช้ความเป็นรัฎฐาธิปัตย์เยียวยาแก้ไขระบบกฎหมายพื้นฐานต่าง ๆ ให้ลุล่วงในขั้นตอนแรกนี้ก่อนจะก้าวไปสู่ขั้นตอนการมีสภาและรัฐบาลอันเป็นรูปแบบพื้นฐานของประชาธิปไตย เพราะเมื่อถึงขั้นตอนนั้นต่อให้เขียนธรรมนูญชั่วคราวคงอำนาจคณะรัฐประหารไว้อย่างไรก็ตามแต่ก็จะไม่เหมือนเดิมในขั้นตอนแรกแน่นอน เพราะเท่ากับคณะรัฐประหารสละความเป็นรัฎฐาธิปัตย์ไปแล้ว และท่านแน่ใจแล้วหรือว่าโครงสร้างทางการเมืองในขั้นตอนที่ 2 ที่มีธรรมนูญชั้วคราว สภาสนช. รัฐบาล และสภาปฏิรูป จะปฏิรูปประเทศได้สำเร็จในความหมายของการทำลายระบอบเผด็จการรัฐสภาของกลุ่มทุนเจ้าของพรรคการเมืองและสร้างระบอบประชาธิปไตยที่มีเหตุผลขึ้นมาได้

ถ้าการประกาศโร้ดแมปให้มีขั้นตอนที่ 2 และต่อด้วยขั้นตอนที่ 3 ที่จะมีการเลือกตั้งภายในอีก 1 ปีถัดไปเป็นเพราะต้องการให้โลกตะวันตกยอมรับ หรืออย่างน้อยก็ผ่อนคลายแรงกดดันลง ท่านก็ฝากข้อคิดไว้ว่าเราตอบโจทย์ผิด

เพราะในขั้นตอนที่ 2 นี้แม้จะจำลองรูปแบบประชาธิปไตยมาโดยมีธรรมนูญ มีสภา มีรัฐบาลที่มาจากสภา แต่ก็เพียงจำลอง ไม่ใช่ของจริง เพราะยังไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แรงกดดันจากโลกตะวันตกแม้จะผ่อนคลายลงแต่ก็จะยังมีน้ำหนักอยู่โดยพุ่งเป้าไปที่การเร่งรัดให้ถึงขั้นตอนที่ 3 คือการเลือกตั้ง

ในที่สุดประเทศไทยก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 โดยที่การทำลายระบอบเผด็จการรัฐสภาของกลุ่มทุนเจ้าของพรรคยังไม่สำเร็จหรืออาจจะยังไม่ได้เริ่มต้นด้วยซ้ำ

Vicious Circle ก็จะยังคงดำรงอยู่ !

ทำไมเราไม่ตอบโจทย์ให้ตรงเป้า ?

โลกตะวันตกกดดันเราโดยอ้างเหตุผลว่าเราไม่เป็นประชาธิปไตย เราก็ควรจะชี้แจงตอบโจทย์ไปในประเด็นว่าด้วยความเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยในบริบททางประวัติศาสตร์และประสบการณ์ที่โลกตะวันตกพาบพบประสบมาแล้วทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกา ไม่ใช่ไปตอบไม่ตรงโจทย์ไปว่าที่เราต้องรัฐประหารเพราะความขัดแย้งทางการเมืองมายาวนานร่วม 10 ปีทำให้เดินหน้าตามระบอบการเมือง (ประชาธิปไตย) ปรกติไม่ได้ จึงต้องหยุดยั้งชั่วคราว แล้วภายใน 1 ปีครึ่งจะคืนกลับสู่ (ประชาธิปไตย) ปรกติ แต่ไม่ได้อรรถาธิบายว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งในหมู่ประชาชน ซึ่งเป็นคนละเรื่องกัน

ตอบโจทย์ (โลกตะวันตก) อย่างไรให้ตรงเป้าเข้าประเด็น ?

ท่านอาจารย์อมร จันทรสมบูรณ์เห็นว่าเหตุผลในการชี้แจงที่จะทำให้โลกตะวันตกเข้าใจการทำรัฐประหารในบ้านเราได้ เราจำเป็นต้องใช้เหตุผลในเรื่องเดียวกัน คือ ความเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่ใช่เรื่องสถานการณ์หรือเหตุการณ์วุ่นวายของประเทศไทยที่ทำให้ต้องทำรัฐประหาร และเราต้องมีความรู้ทาง ประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศที่พัฒนาแล้วตามสมควร กล่าวคือ

สำหรับยุโรป เราน่าจะชี้แจงไปว่า สถานการณ์และเหตุการณ์ของประเทศไทยที่เกิดความวุ่นวายและมวลชนมีความแตกแยกกัน (และมีการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งอย่างมากมาย) ที่ทำให้ทหารจำต้องทำการรัฐประหารนั้น เกิดขึ้นเพราะประเทศไทยเกิดความผิดพลาดในการเขียนรัฐธรรมนูญทุกฉบับต่อเนื่องกันมาทีทำให้เกิดระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองในระบบรัฐสภา ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในยุโรป คือ เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสในปีค.ศ. 1958 ซึ่งนายพลเดอโกลล์จำเป็นต้องเข้ามาแก้สถานการณ์ให้คนฝรั่งเศส และเคยเกิดขึ้นในประเทศเยอรมนีก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1939 – 1945) ทำให้เกิดเผด็จการของพรรคนาซีของฮิตเลอร์จนก่อให้เกิดสงครามครั้งที่ 2

และสำหรับสหรัฐอเมริกา ท่านอาจารย์เห็นว่าเราก็น่าจะชี้แจงในแนวทางเดียวกัน คือ ชี้แจงว่าสถานการณ์และเหตุการณ์ของประเทศไทยที่เกิดความวุ่นวายและมวลชนมีความแตกแยกกัน และมีการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งอย่างมโหฬาร ที่ทำให้ทหารจำต้องทำการรัฐประหารนั้น เกิดขึ้นเพราะประเทศไทยมีความผิดพลาดในการเขียนรัฐธรรมนูญทุกฉบับต่อเนื่องกันที่ทำให้เกิดระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองนายทุน ในระบบรัฐสภา ซึ่งได้แก่ระบอบทักษิณ โดยระบอบทักษิณได้พยายามทำให้ประชาชนเชื่อว่าพรรคการเมืองที่ส.ส.ของพรรคได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรย่อมสามารถใช้อำนาจรัฐได้โดยไม่มีขอบเขตและไม่ต้องถูกควบคุม เพราะถือว่านโยบายของพรรคได้รับความเห็นชอบจากประชาชนส่วนใหญ่มาแล้ว ซึ่งทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมโหฬารโดยนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งที่สังกัดพรรคการเมืองที่รวมตัวกันเข้าผูกขาดอำนาจรัฐ

ความเชื่อเช่นนี้ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสหรัฐอเมริกาในระบบ spoils system ในต้นศตวรรษที่ 19 (ค.ศ. 1928) ในยุคของประธานาธิบดีแอนดรูว์ แจ็คสัน และสหรัฐอเมริกาต้องใช้เวลาถึง 1 ทศวรรษ ในการแก้ไขความเชื่อในระบอบประชาธิปไตยอย่างผิด ๆ นี้

ถ้าตอบโจทย์ตรงเป้าเข้าประเด็นเช่นนี้ เราก็ไม่จำเป็นต้องเร่งรัดเข้าสู่ขั้นตอนทึ่ 2 และ 3 เพื่อลดแรงกดดันจากโลกตะวันตก

แต่ใช้ความเป็นรัฎฐาธิปัตย์ตอบโจทย์ของประเทศเราเองจนเกิดความมั่นใจว่าโจทย์ได้รับการแก้ไขแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการการเมืองตามปรกติ

กระบวนการการเมืองตามปรกติของระบอบประชาธิปไตยที่ได้รับการปรับแก้ให้มีเหตุผลแล้ว (rationalized democracy)

ไม่ใช่ระบอบเผด็จการของกลุ่มทุนเจ้าของพรรคการเมือง !

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฏาคม 2014 เวลา 23:06 น.  
Home > Articles > การศึกษา > ปฏิรูปการเมืองไทย ฉบับ ศ. ดร. อมร จันทรสมบูรณ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 4111
Content : 2823
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 6821322

facebook

Twitter


บทความเก่า