ด้วย มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นที่ปรึกษาและการดำเนินการจัด “โครงการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน” เพื่อสร้างและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาไทย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในภาคธุรกิจและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงทิศทางของการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมทักษะและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ตลอดจนเป็นแนวทางในการปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงบูรณาการในทุกภาคส่วน

โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ

1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

2. การจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการในพื้นที่กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและภาคเหนือ (ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน)

3. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในพื้นที่ดำเนินการ 5 คลัสเตอร์ (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน) และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จานวน 1 ครั้ง (ระยะเวลา 1วัน)

บัดนี้ คณะที่ปรึกษาได้ดำเนินการศึกษาและดำเนินกิจกรรมหลักทั้งสามประการข้างต้นแล้ว จึงกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขึ้นในอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 11.30 – 17.00 น. ณ โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กรุงเทพฯ