Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > สนธิญาณวิจารณ์การแก้ปัญหาทีมเศรษฐกิจชาติ

สนธิญาณวิจารณ์การแก้ปัญหาทีมเศรษฐกิจชาติ

พิมพ์ PDF

เห็นด้วยกับคุณสนธิญาณ เป็นอย่างยิ่งครับ ต้องหาคนรุ่นใหม่หรือคนที่พร้อมจะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนการคิดแบบเดิมออกไป คนที่เคยบริหารประเทศ ที่คุณสนธิญาณ เคยนำเสนอ และไม่ทำอะไร ต้องวิเคราะห์ว่า เขาไม่เข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง หรือ เข้าใจแต่ไม่ทำเพราะมีเหตุผลอื่น ต้องหาสาเหตุให้เจอครับ เพื่อจะได้แก้ปัญหาให้ถูกต้อง ต้องหาคนที่รู้และเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซึ้งเข้ามาเป็นผู้บริหารด้านเศรษฐกิจ เลิกใช้คนเก่าๆที่เคยบริหารเศรษฐกิจของประเทศได้แล้วครับ หาคนใหม่ หรือพูดง่ายๆคือหาผู้ที่เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาร่วมทำงานเป็นทีมแบบบูรณาการ เลิกยึดบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้คุมเศรษฐกิจของประเทศ ท่านนายกรัฐมนตรี ท่าน พลเอกประยุทธ์ ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าใจอย่างลึกซื้ง และหาทีมเศรษฐ์จากคนดี มีความซื่อสัตย์ และเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาร่วมเป็นทีมบริหาร แบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน ต้องหาคนที่มีกิเลสน้อย และอัตตาน้อย จึงจะช่วยแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติได้ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ท่านได้วางหลักไว้ให้กับประเทศชาติไว้เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่หาคนที่เหมาะสมเข้ามาบริหารจัดการตามแนวทางที่พระองค์ท่านได้ทำเป็นแบบอย่างไว้ให้ หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท 5 กรกฎาคม

 
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > สนธิญาณวิจารณ์การแก้ปัญหาทีมเศรษฐกิจชาติ

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2809
Content : 2460
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5400799

facebook

Twitter


บทความเก่า