Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ประชาสังคม

พิมพ์ PDF

ประชาสังคม (ข้อมูลจากหนังสือพัฒนาการและการพัฒนาประชาสังคม โดย ผศ.ทศพล สมพงษ์ บทที่ 2 หน้า 15-17)

แนวคิดเกี่ยวกับ "ประชาสังคม" มิใช่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน มีมานานแล้วตั้งแต่ยุคโบราณในสมัยกรีกและโรมัน

"ประชาสังคม" เป็นวาทกรรมใหม่ในแวดวงวิชาการและนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่นำคำนี้มาใช้อย่างแพร่หลายในช่วงทศวรรษ 1990 เริ่มจากสหรัฐอเมริกาแล้วค่อยๆแพร่กระจายออกไปยังประเทศอื่น เป็นผลมาจากการวิเคราะห์สถานการณ์การล่มสลายของระบบการปกครองแบบโซเวียตในประเทศต่างๆ ในยุโรปกลาง และตะวันออก ซึ่งภาคประชาสังคมมีบทบาทอย่างมากในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้น

พจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับคอลลินส์ (Collins English Dictionary) ได้นำคำว่า "ประชาสังคม" หรือ (Civic Society )บรรจุเป็นคำอธิบายไว้เมื่อ ค.ศ.2012  หมายความว่า

1.การรวมตัวกันขององค์กรและสถาบันที่ไม่ใช่ของรัฐ เพื่อแสดงออกถึงผลประโยชน์และเจตจำนงของพลเมือง

2.ปัจเจกบุคคลและองค์กรต่างๆในสังคมที่เป็นอิสระหรือไม่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ ที่ได้มาแสดงออกถึงเสรีภาพและความเป็นอิสระเพื่อมุ่งสร้างสังคมประชาธิปไตย

อย่างไรก็ตามแนวคิดเกี่ยวกับประชาสังคมมิใช่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน มีมานานแล้ว ตั้งแต่ยุคโบราณในสมัยกรีกและโรมัน แนวคิดเกี่ยวกับ "ประชาสังคม" จากจุดเริ่มต้นที่สามารถสืบค้นได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของคำว่า "ประชาสังคม" มาแล้ว 2 ครั้ง จากเดิมเป็นแนวคิดในยุคโบราณ มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดครั้งแรกในช่วงหลังจากการปฎิวัติในฝรั่งเศส (ประมาณปลายศตวรรษที่ 17) และการเปลี่ยนแปลงแนวคิด "ประชาสังคม" ครั้งที่สองเกิดขึ้นหลังจากการล่มสลายของคอมมูนิสในยุโรป

เพื่อให้เข้าใจรากเหง้าของแนวคิดเกี่ยวกับ"ประชาสังคม"ให้ลึกซึ้งขึ้น ในบทต่อไปจะนำเสนอแนวคิด "ประชาสังคม"ที่ปรากฎในปรัชญาการเมืองเท่าที่สามารถค้นได้เริ่มตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึงยุคปัจจุบัน โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 4 ช่วง

(โปรดติดตามช่วงที่หนึ่ง ในยุคโบราณ ได้ในเร็วๆนี้)

 

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2653
Content : 2408
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5228098

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า