Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมจัดตั้งมูลนิธิ ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

ประชุมจัดตั้งมูลนิธิ ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

พิมพ์ PDF

กรรมการจัดตั้งมูลนิธิ ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ได้ประชุมพิจารณาทบทวนสาระสำคัญเกี่ยวกับมูลนิธิ ในวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา ตามวาระดังนี้

1.ทบทวนหลักการและเหตุผลในการจัดตั้งมูลนิธิ

2.ทบทวนพันธกิจของมูลนิธิ

3.ทบทวนกรอบการดำเนินงานและการจัดองค์กร

4.พิจารณาแผนดำเนินการมูลนิธิในระยะเวลา 3 ปี

5.แต่งตั้งกรรมการบริหารมูลนิธิ

คณะกรรมการได้พิจารณาและลงมติเป็นเอกฉันท์ในวาระที่ 1 และ วาระที่ 2 หลังจากมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ ส่วนวาระที่ 3 ยังไม่สามารถลงมติ ได้เพราะมีข้อเสนอที่แตกต่างกันในบางสาระ จึงเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวหน้า ส่วนวาระที่ 4 ให้ยกไปในการประชุมคราวหน้าเช่นกัน สำหรับวาระที่ 5 ตกลงให้แต่งตั้งผู้บริจาคทั้ง 21 ท่านเป็นกรรมการจัดตั้ง และในเบื้องต้นได้แต่งตั้งท่าน ศ.ดร.จีระ เป็นประธาน โดยมี ดร.ธรรมชัย ดร.อนุชา น.สพ.สมชัย และ คุณกิตติ เป็นรองประธาน ส่วน ม.ล.ชาญโชติ เป็นเลขาธิการ เพื่อใช้ยื่นในการจดทะเบียนมูลนิธิ ส่วนกรรมการบริหารจะมีการพิจารณาแต่งตั้งกันในการประชุมคราวหน้า (เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพราะกรรมการบริหารมีความผูกพันธ์กับการทำนิติกรรมต่างๆ จึงต้องประชุมหลังจากการพิจารณากรอบการดำเนินงานและจัดตั้งองค์กรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

สำหรับผู้สนใจอยากมีส่วนร่วมกับโครงการของมูลนิธิ ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ขอได้โปรดแจ้งความจำนงเข้ามาได้เลยครับ ที่ e-mail address: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือโทรสอบถามได้ที่ 089-1381950

 

 

 

คอมเมนต์คอมเมนต์ 

 
#1 chanchot jombunud 2012-03-20 21:05
มูลนิธิ ศูนย์บูรณาการพั ฒนามนุษยื เป็นองค์กรนิติบ ุคคล เพื่อผลักดันและ ดำเนินการให้เกิ ดการพัฒนามนุษย์ อย่างเป็นองค์รว
ประกอบด้วยพันธก ิจดังนี้
1.ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน ให้มีการสร้างคว ามเป็นเลิศโดยกา รพัฒนามนุษย์แบบ บูรณาการอย่างต่ อเนื่อง
2.เป็นศูนย์กลางกา รแลกเปลี่ยนข้อม ูล องค์ความรู้ และการสร้างความ ร่วมมือเพื่อการ พัฒนามนุษย์ทั้ง ในระดับประเทศแล ะระดับภูมิภาค
3.พัฒนาปรับปรุงอง ค์กรและบุคลากรโ ดยพัฒนามนุษย์แบ บบูรณาการ และประสานกับภาค ส่วนอื่น
4.ดำเนินการและจัด ให้มีบริการอบรม บุคลากร หรือให้คำปรึกษา เพื่อการพัฒนามน ุษย์แก่องค์กรต่ างๆ และบุคคลทั่วไป
5.ดำเนินการศึกษา วิจัย เพื่อสร้างองค์ค วามรู้สำหรับการ พัฒนามนุษย์
 
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมจัดตั้งมูลนิธิ ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2739
Content : 2430
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5304038

facebook

Twitter


บทความเก่า