โครงการ ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.)

วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2011 เวลา 09:45 น. ผู้ดูแลระบบ ประชาสัมพันธ์ - ประชาสัมพันธ์
พิมพ์

หลักการและเหตุผล

ภาคธุรกิจบริการของประเทศไทยเป็นสาขาเศรษฐกิจที่ทวีความสำคัญมากขึ้นทุกวัน ตามระดับการเพิ่มขึ้นของการพัฒนา ความทันสมัย และการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลก กระแสโลกาภิวัฒน์ทำให้เกิดการไหลและแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศทั้งในเรื่องของธุรกิจ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมการค้าและบริการ การแข่งขันในยุคของการค้าแบบไร้พรมแดนนอกจากเน้นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็ยังให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการที่จะเสนอให้กับลูกค้า

หัวใจของธุรกิจบริการอยู่ที่ทรัพยากรมนุษย์ เพราะปัจจัยมนุษย์มีความสำคัญสูงในการให้บริการ ซึ่งไม่เพียงแต่ต้องการความรู้และความเชี่ยวชาญเท่านั้น หากยังต้องการความรับผิดชอบ ความสามารถในการบริการ การเอาใจใส่กับความต้องการของลูกค้า และการมีคุณธรรมและจริยธรรม ผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการหรือบุคลากรในภาคบริการจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างทัศนคติที่ดี เพิ่มความรู้ และทักษะให้ตนเอง โดยมีเป้าหมายที่การสร้างให้เกิด จิตใจและคุณธรรมในการให้บริการ(Service mind) และความเป็นเลิศของบุคลากรในทุกระดับเพื่อเป็นปัจจัยนำไปสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ และการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับธุรกิจของตนเองอย่างยั่งยืน โดยมีผลลัพธ์สุดท้ายที่การสร้างรายได้และความก้าวหน้าในอาชีพอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีให้กับบุคลากรทุกระดับในภาคบริการ

ปัจจุบันแม้ว่าจะมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมากมายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แต่ส่วนใหญ่มักดำเนินการในเชิงการค้าและมุ่งเน้นไปที่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและมีการให้บริการอบรมพัฒนาแบบเฉพาะด้านมากกว่าพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม เนื่องจากงานบริการเป็นงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างใกล้ชิดจึงต้องการการพัฒนาแบบบูรณาการ ภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นจึงไม่เป็นที่น่าปลาดใจว่าทำไมยังมีบุคลากรในภาคบริการอีกมากยังไม่ได้รับการพัฒนา

ดังนั้น ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) ซึ่งประกอบด้วยคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการด้านอื่น ซึ่งมีอุดมการณ์และเป้าหมายในแนวทางเดียวกัน ได้ตระหนักถึงช่องว่างดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) ขึ้นเพื่อผลักดันและดำเนินการให้เกิดการพัฒนามนุษย์ในภาคบริการอย่างเป็นองค์รวม

 

พันธกิจของศูนย์

 1. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน ให้มีการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการของประเทศไทยโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคบริการแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง

 2. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ และการสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคบริการ

 3. ดำเนินการและจัดให้มีบริการอบรมบุคลากร หรือให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่สถานประกอบการ บุคลากรในองค์กรต่างๆ และบุคคลทั่วไปที่อยู่ในภาคบริการ

 4. ดำเนินการศึกษา วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคบริการ

 

แผนการดำเนินงานเบื้องต้น

 

1

ก่อตั้ง และจัดโครงสร้างองค์กร

 • จัดตั้งทีมทำงานโครงการ และแต่งตั้งคณะทำงาน

 • กำหนดโครงสร้างองค์กร

2

พัฒนา และจัดหาทรัพยากร

 • รับสมาชิก

 • จัดหาวิทยากร และพัฒนาหลักสูตร

 • จัดหาเงินทุนและผู้สนับสนุนทางการเงิน

3

พัฒนาฐานความรู้ และเผยแพร่

 • พัฒนาฐานความรู้เกี่ยวกับ ความต้องการพัฒนากำลังคนภาคบริการ ของ

  ประเทศ

 • จัดทำเอกสารแนะนำศูนย์ฯ

 • ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

 • สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ HRD ของภาคบริการ และนำเสนอต่อองค์กร สถาบัน ต่างๆในวาระโอกาสที่เหมาะสม

4

พัฒนา และขยายเครือข่าย

 • Roundtable Discussion เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคบริการในอีก 10 ปีข้างหน้า

 • จัดการประชุมนานาชาติ

 • มีกิจกรรมร่วมกับ บุคคลากรภาคธุรกิจบริการ ผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการ ตัวแทนสมาคมภาคธุรกิจ ตัวแทนสภาหอการค้า ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่นตัวแทนหน่วยงานที่ให้ทุน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถานศึกษา นักวิชาการ

5

จัดให้มีบริการด้านการอบรม และให้คำปรึกษา

 • จัดอบรมนำร่อง อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมของศูนย์ฯ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

 

กิจกรรมของศูนย์ฯ ที่กำลังจะดำเนินการ

 1. จัดเสวนาโต๊ะกลม “คลินิกผู้ประกอบการ SME”

 2. รับปรึกษาการบริหารงานธุรกิจ โรงแรม SME

 3. จัดทำระบบ ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ (Expert Database)

 4. จัดประชุมสัมมนาระดับประเทศ และนานาชาติ

แหล่งเงินทุนสนับสนุน

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) ไม่ใช่องค์กรที่จะแสวงหากำไร เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ แต่โครงการจะดำเนินการได้ต้องมีรายได้ แหล่งรายได้ ศบม. ประกอบด้วย

 1. จากการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์การ NGOs อื่น ในรูปเงินสนับสนุนหรือเงินให้ยืม

 2. จากผู้ประกอบการเป็นรายนิตุคคลหรือองค์กรร่วมของผู้ประกอบการให้การสนับสนุนโครงการในรูปเงินสนับสนุนหรือเงินให้ยืม

 3. จากค่าสมาชิก

 4. จากการรับบริจาค

 5. จากการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

สำนักงานและสถานที่ตั้ง

301/311 ซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2-29 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร 02-9546029 , 02-9548250,02-5917132

โทรสาร 02-9549600

e-mail address: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ประธานกรรมการศูนย์ฯ

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ (เลขาธิการ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ)

 

เลขาธิการและผู้ประสานงานศูนย์ฯ

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) กำหนดให้มีผู้ประสานงานเพื่อให้การดำเนินการก่อตั้ง และกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

เลขาธิการศูนย์ฯ

โทรศัพท์ 02-9548250 , 02-9546029, 089-1381950

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ผู้สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ฯ

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2013 เวลา 16:57 น.