Thaiihdc.org

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > โครงการ ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.)

โครงการ ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.)

พิมพ์ PDF

หลักการและเหตุผล

ภาคธุรกิจบริการของประเทศไทยเป็นสาขาเศรษฐกิจที่ทวีความสำคัญมากขึ้นทุกวัน ตามระดับการเพิ่มขึ้นของการพัฒนา ความทันสมัย และการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลก กระแสโลกาภิวัฒน์ทำให้เกิดการไหลและแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศทั้งในเรื่องของธุรกิจ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมการค้าและบริการ การแข่งขันในยุคของการค้าแบบไร้พรมแดนนอกจากเน้นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็ยังให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการที่จะเสนอให้กับลูกค้า

หัวใจของธุรกิจบริการอยู่ที่ทรัพยากรมนุษย์ เพราะปัจจัยมนุษย์มีความสำคัญสูงในการให้บริการ ซึ่งไม่เพียงแต่ต้องการความรู้และความเชี่ยวชาญเท่านั้น หากยังต้องการความรับผิดชอบ ความสามารถในการบริการ การเอาใจใส่กับความต้องการของลูกค้า และการมีคุณธรรมและจริยธรรม ผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการหรือบุคลากรในภาคบริการจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างทัศนคติที่ดี เพิ่มความรู้ และทักษะให้ตนเอง โดยมีเป้าหมายที่การสร้างให้เกิด จิตใจและคุณธรรมในการให้บริการ(Service mind) และความเป็นเลิศของบุคลากรในทุกระดับเพื่อเป็นปัจจัยนำไปสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ และการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับธุรกิจของตนเองอย่างยั่งยืน โดยมีผลลัพธ์สุดท้ายที่การสร้างรายได้และความก้าวหน้าในอาชีพอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีให้กับบุคลากรทุกระดับในภาคบริการ

ปัจจุบันแม้ว่าจะมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมากมายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แต่ส่วนใหญ่มักดำเนินการในเชิงการค้าและมุ่งเน้นไปที่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและมีการให้บริการอบรมพัฒนาแบบเฉพาะด้านมากกว่าพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม เนื่องจากงานบริการเป็นงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างใกล้ชิดจึงต้องการการพัฒนาแบบบูรณาการ ภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นจึงไม่เป็นที่น่าปลาดใจว่าทำไมยังมีบุคลากรในภาคบริการอีกมากยังไม่ได้รับการพัฒนา

ดังนั้น ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) ซึ่งประกอบด้วยคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการด้านอื่น ซึ่งมีอุดมการณ์และเป้าหมายในแนวทางเดียวกัน ได้ตระหนักถึงช่องว่างดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) ขึ้นเพื่อผลักดันและดำเนินการให้เกิดการพัฒนามนุษย์ในภาคบริการอย่างเป็นองค์รวม

 

พันธกิจของศูนย์

 1. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน ให้มีการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการของประเทศไทยโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคบริการแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง

 2. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ และการสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคบริการ

 3. ดำเนินการและจัดให้มีบริการอบรมบุคลากร หรือให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่สถานประกอบการ บุคลากรในองค์กรต่างๆ และบุคคลทั่วไปที่อยู่ในภาคบริการ

 4. ดำเนินการศึกษา วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคบริการ

 

แผนการดำเนินงานเบื้องต้น

 

1

ก่อตั้ง และจัดโครงสร้างองค์กร

 • จัดตั้งทีมทำงานโครงการ และแต่งตั้งคณะทำงาน

 • กำหนดโครงสร้างองค์กร

2

พัฒนา และจัดหาทรัพยากร

 • รับสมาชิก

 • จัดหาวิทยากร และพัฒนาหลักสูตร

 • จัดหาเงินทุนและผู้สนับสนุนทางการเงิน

3

พัฒนาฐานความรู้ และเผยแพร่

 • พัฒนาฐานความรู้เกี่ยวกับ ความต้องการพัฒนากำลังคนภาคบริการ ของ

  ประเทศ

 • จัดทำเอกสารแนะนำศูนย์ฯ

 • ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

 • สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ HRD ของภาคบริการ และนำเสนอต่อองค์กร สถาบัน ต่างๆในวาระโอกาสที่เหมาะสม

4

พัฒนา และขยายเครือข่าย

 • Roundtable Discussion เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคบริการในอีก 10 ปีข้างหน้า

 • จัดการประชุมนานาชาติ

 • มีกิจกรรมร่วมกับ บุคคลากรภาคธุรกิจบริการ ผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการ ตัวแทนสมาคมภาคธุรกิจ ตัวแทนสภาหอการค้า ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่นตัวแทนหน่วยงานที่ให้ทุน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถานศึกษา นักวิชาการ

5

จัดให้มีบริการด้านการอบรม และให้คำปรึกษา

 • จัดอบรมนำร่อง อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมของศูนย์ฯ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

  1. จัดสัมมนาให้ผู้ประกอบการ เรื่อง “คน… ทางรอดของธุรกิจโรงแรม SMEs”

  2. จัดสัมมนา “เจาะลึกกลยุทธ์การทำตลาดแนวใหม่สำหรับโรงแรม SMEs”

  3. ประสานงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่วม “โครงการพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ส่งสัญญาณดาวเทียมเพื่อติดตามสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์”

  4. ประสานงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนา “ระบบฐานข้อมูลศูนย์ศิลป์” ให้ภัทราวดีเธียร์เตอร์

 

กิจกรรมของศูนย์ฯ ที่กำลังจะดำเนินการ

 1. จัดเสวนาโต๊ะกลม “คลินิกผู้ประกอบการ SME”

 2. รับปรึกษาการบริหารงานธุรกิจ โรงแรม SME

 3. จัดทำระบบ ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ (Expert Database)

 4. จัดประชุมสัมมนาระดับประเทศ และนานาชาติ

แหล่งเงินทุนสนับสนุน

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) ไม่ใช่องค์กรที่จะแสวงหากำไร เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ แต่โครงการจะดำเนินการได้ต้องมีรายได้ แหล่งรายได้ ศบม. ประกอบด้วย

 1. จากการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์การ NGOs อื่น ในรูปเงินสนับสนุนหรือเงินให้ยืม

 2. จากผู้ประกอบการเป็นรายนิตุคคลหรือองค์กรร่วมของผู้ประกอบการให้การสนับสนุนโครงการในรูปเงินสนับสนุนหรือเงินให้ยืม

 3. จากค่าสมาชิก

 4. จากการรับบริจาค

 5. จากการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

สำนักงานและสถานที่ตั้ง

301/311 ซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2-29 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร 02-9546029 , 02-9548250,02-5917132

โทรสาร 02-9549600

e-mail address: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ประธานกรรมการศูนย์ฯ

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ (เลขาธิการ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ)

 

เลขาธิการและผู้ประสานงานศูนย์ฯ

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) กำหนดให้มีผู้ประสานงานเพื่อให้การดำเนินการก่อตั้ง และกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

เลขาธิการศูนย์ฯ

โทรศัพท์ 02-9548250 , 02-9546029, 089-1381950

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ผู้สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ฯ

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2013 เวลา 16:57 น.  

คอมเมนต์คอมเมนต์ 

 
#6 profile 2018-11-01 21:05
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

 
 
#5 profile 2018-11-01 16:44
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

 
 
#4 อาหารล 2014-10-22 01:18
You are now left trying to maintain the body weight you are comfortable with.
Everybody is beautiful because God created us beautiful.
In order to retain the blood volume it is necessary to include adequate amount of salt in your diet during
pregnancy.
 
 
#3 สูตรลด 2014-10-22 01:17
There are literally thousands of books published on it,
whether they're online or printed materials. Mitochondria
are known to be the "Powerhouse" of our cells
and make ATP which is needed for the life enhancement process of every cell.
Having a glass of water before each meal will keep you from over eating and you will be well hydrated.
 
 
#2 ผ้านวม 2014-09-10 00:16
I was very pleased to discover this web site.

I wanted to thank you for your time just for this fantastic read!!
I definitely appreciated every bit of it and i also have you book-marked to check out new things in your website.


Here is my blog: ผ้านวมสวยๆ: http://bedsheet4u.wordpress.com/
 
 
#1 free music downloads 2014-08-31 13:24
Normally I don't read post on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to try and do it!
Your writing style has been surprised me. Thank you, very nice
post.
 
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > โครงการ ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.)

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5647
Content : 3072
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8762419

facebook

Twitter


บทความเก่า