Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > เศรษฐกิจ > ธุรกิจควรปรับตัวอย่างไรต่อแนวโน้มที่เปลี่ยนไปในตลาดแรงงานไทย?

ธุรกิจควรปรับตัวอย่างไรต่อแนวโน้มที่เปลี่ยนไปในตลาดแรงงานไทย?

พิมพ์ PDF
ธุรกิจควรปรับตัวอย่างไรต่อแนวโน้มที่เปลี่ยนไปในตลาดแรงงานไทย?
19 เมษายน 2011
2175_20110419114835.jpg ธุรกิจควรปรับตัวอย่างไรต่อแนวโน้มที่เปลี่ยนไปในตลาดแรงงานไทย?
ฉบับเดือน เมษายน 2554

แรงงานมีความสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย อุตสาหกรรมไทยจำนวนมากยังคงพึ่งพิงแรงงานที่ค่าแรงถูก แต่ลักษณะตลาดแรงงานไทยกำลังจะเปลี่ยนไป ค่าแรงราคาถูกนี้กำลังลดน้อยลงเรื่อยๆ ดังนั้น ภาคธุรกิจควรปรับตัวอย่างไร?

แน่นอนว่าก่อนที่จะปรับตัว ภาคธุรกิจจะต้องรู้ว่าลักษณะเด่นของตลาดแรงงานไทยคืออะไรบ้าง ? จากการวิเคราะห์ เราพบ 5 ลักษณะเด่นของตลาดแรงงานไทย ดังนี้

  1. จำนวน แรงงานไทยจะเพิ่มขึ้นช้าลงเรื่อยๆ จำนวนประชากรวัยทำงานจะเติบโตด้วยอัตราที่ลดลงจาก 1% ในระหว่างปี 2000-2010 เหลือเพียง 0.2% ในช่วงปี 2010-2020
  2. ผลิตภาพแรงงาน (labor productivity) ในไทยเติบโตช้า ผลิตภาพแรงงานไทยเติบโตเพียง 3.0% ต่อปี ระหว่างปี 2000-2007 ซึ่งต่ำกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาค เช่น จีน (9.2%) และเวียดนาม (5.3%)
  3. แรงงานไทยจำนวนมากทำงานนอกระบบ สัดส่วนลูกจ้างในกำลังแรงงานไทยอยู่ที่ 47% ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค เช่น ไต้หวัน (75%) มาเลเซีย (74%) และเกาหลี (68%) และลูกจ้างไทยเกือบครึ่งไม่ใช่ลูกจ้างระยะยาวที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน
  4. ผล ตอบแทนแรงงานกำลังลดลงในทุกระดับการศึกษา ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาด้านคุณภาพของการศึกษา ทั้งนี้ เรายังพบว่าตลาดแรงงานไทยถูกกำหนดด้วยอุปสงค์เป็นหลักอีกด้วย
  5. ผู้หญิง จะมีบทบาทที่สำคัญยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในตลาดแรงงานไทย อัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน (labor force participation rate) ของผู้หญิงสูงถึงเกือบ 70% ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค เช่น สิงคโปร์ (54%) เกาหลี (50%) และมาเลเซีย (44%) และผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทในการเป็นผู้นำมากขึ้นด้วย ดังเห็นได้จากสัดส่วนของผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้หญิงของไทยนั้นอยู่ใน ระดับถึง 45% ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในโลก

สิ่งเหล่านี้คือ ความท้าทายและโอกาสสำหรับภาคธุรกิจไทย ด้วยแนวโน้มของจำนวนแรงงานไทยที่จะเพิ่มขึ้นช้าลงเรื่อยๆ และแรงงานจำนวนมากยังอยู่นอกระบบ ภาคธุรกิจจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นในการจัดหาทรัพยากรบุคคล นอกจากนั้นแล้วแรงงานที่มีอยู่เดิมยังอาจเกิดปัญหาทำงานไม่ตรงกับทักษะ (mismatching) ซึ่งเห็นได้จากผลิตภาพแรงงานที่ค่อนข้างต่ำ

ความได้เปรียบจะตกอยู่กับผู้ประกอบการที่สามารถปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับลักษณะเด่นในตลาดแรงงานไทยได้ก่อน โดยตัวอย่างแนวทางในการปรับตัวของภาคธุรกิจไทย ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจ การเพิ่มการลงทุนในการปรับกระบวนการผลิตเพื่อให้เข้ากับแรงงานที่ขาดแคลน และการเน้นการบริหารพนักงานศักยภาพสูง (talent management)

ทั้งนี้ ภาครัฐสามารถมีส่วนร่วมได้ ด้วย การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาระดับมูลค่าของสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ลดการแทรกแซงตลาดแรงงาน รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้แรงงานสูงอายุในอุตสาหกรรมและกลุ่มอาชีพที่ขาดแคลน ให้ทำงานนานขึ้น นอกจากนั้น ภาครัฐสามารถเพิ่มการตรวจสอบผลลัพธ์ด้านการศึกษาและการมีส่วนร่วมจากภาค เอกชนในการกำหนดหลักสูตร เพื่อให้ได้มาซึ่งแรงงานมีฝีมือและตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ

 

 
Home > Articles > เศรษฐกิจ > ธุรกิจควรปรับตัวอย่างไรต่อแนวโน้มที่เปลี่ยนไปในตลาดแรงงานไทย?

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5602
Content : 3043
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8586780

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า