Thaiihdc.org

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > พัฒนาทุนมนุษย์ > ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการจัดการ โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการจัดการ โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

พิมพ์ PDF

สรุปการบรรยาย ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการจัดการ

โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทฤษฎี 3V

-         Value Added มูลค่าของคนจะแตกต่างกันไป

-         Value Creation หากมีความใฝ่รู้ ก็จะมีความคิดนอกกรอบได้

-         Value Diversity

ทุนที่สำคัญที่ขับเคลื่อนทางธุรกิจ 4 ทุน คือ

1. เงิน (money)

2. คน (man)

3. ทรัพยากรธรรมชาติ

4. เครื่องจักร  (material)

Production Function  : โดยที่ประเทศไทยสนใจเรื่องทรัพยากรมนุษย์น้อยที่สุด เพราะไทยมีทรัพยากรธรรมชาติมาก เพราะเมื่อก่อนฝ่ายบุคลากรมีบทบาทน้อย และไม่พัฒนา

วิชา MBA คนส่วนใหญ่เรียนจบมาแล้วทำงาน Routine มักจะไม่เกิดประโยชน์ ต้องมีการคิดนอกกรอบ ประเทศไทยจึงจะอยู่รอดได้ในอนาคต

ปัจจุบันองค์กรจะมีเด็กรุ่นใหม่ที่เก่งเยอะ เพราะฉะนั้นคนทุกคนต้องมีการใฝ่รู้ ต้องมีการกระตุ้นตัวเองให้เป็นเลิศ

Michael Hammer กล่าวว่า ทุกวันนี้โลกเราเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเรื่อง ธุรกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำนายได้ในอนาคต จึงจะต้องมีวิธีการจัดการทุนมนุษย์

สิ่งสำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลง ต้องมีการพัฒนาให้คนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

ท่านพารณ อิศรเสนา ณ กล่าวว่า คน คือ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร

1. การปลูกทรัพยากรมนุษย์

2. ใช้ประโยชน์จากคนเหล่านั้นได้อย่างไร เรียกว่า เก็บเกี่ยว (Harvest) เพื่อดึงความเป็นเลิศออกมา สิ่งแรกที่ควรศึกษา คือคุณธรรม จริยธรรม

3. ทำอย่างไรให้สำเร็จ

4. เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของทุกอย่างที่อยู่นอกองค์กร เช่น สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจสังคม การเมือง

การเอาชนะอุปสรรค ต้องวิ่งไปหามูลค่าเพิ่ม

1. ต้องค้นหาตัวเอง ขาดอะไร มีจุดอ่อนอะไร

2. องค์กรได้อะไร

3. ประเทศได้อะไร

4. โลกได้อะไร

เป้าหมายของอ.จีระ คือ การมาให้ความรู้ แล้วนศ.มาจากต่างที่ ซึ่งมีความหลากหลาย อยากให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

สุภาษิตจีน กล่าวว่า ปลูกพืชล้มลุก..  3-4 เดือน

ปลูกพืชยืนต้น..  3-4 ปี

พัฒนาคน..  ทั้ง

คือ ความสำเร็จในการปรับพฤติกรรมของคน

ปัญหาวันนี้ คือ คนรุ่นเก่า และใหม่ คุยกันไม่รู้เรื่อง ทำให้ไม่ทำงานร่วมกัน ซึ่งจะต้องมีการทำงานด้วยกันจึงจะเกิดประโยชน์ ซึ่งการพัฒนาคนจะใช้เวลา

ความทะเยอทะยานของคนในประเทศไทย มีจำกัด ซึ่งอยู่ที่จิตวิญญาณ

 

วัตถุประสงค์วันนี้

 1. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก  ประชาคมอาเซียน (AC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเตรียมความพร้อมเรื่องทุนมนุษย์
 2. เปิดโลกทัศน์ให้ทุกท่านเห็นการเปลี่ยนแปลง
 3. สร้างแรงบันดาลใจ มองโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้าใจ และสนุกกับการฟังในวันนี้
 4. กระตุ้นให้ทุกท่านค้นหาตัวเองและค้นหาองค์กรของท่าน..ว่าจะปรับตัวอย่างไร?
 5. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Communities)

หลักการรู้- รัก - สามัคคี

-         รู้ คือ จะทำอะไรต้องไปศึกษาให้รู้จริง

-         รัก คือ จะทำอะไรต้องสร้างฉันทะกับสิ่งนั้นๆ

-         สามัคคี คือ ทำอะไรก็ให้ทำเป็นทีม ร่วมมือ ร่วมใจกันทำให้มีประสิทธิภาพ

 

กฎของ Peter Senge : ไม่ควรสนใจการเรียนเพื่อสอบอย่างเดียว ต้องมีการอยากรู้อยากเห็น (Curiosity)

-         Personal Mastery รู้อะไร รู้ให้จริง

-         Mental Models     มีแบบอย่างทางความคิด จุดอ่อนของคนไทย คือ ชอบลอก ชอบเชื่อสมมติฐานผิดๆ สังคมไทยทุกวันนี้ คือ เด็ก คิดไม่เป็น หรือ เรียกว่า Wisdom

-         Shared Vision      มีเป้าหมายร่วมกัน

-         Team Learning    เรียนรู้เป็นทีม ช่วยเหลือกัน

-         System Thinking มีระบบการคิด มีเหตุมีผล  ถ้าไม่มีความคิดเป็นระบบก็ไม่สามารถทำอย่างอื่นได้

 

 

ทฤษฎี 4L’s

1. Learning Methodology   มีวิธีการเรียนรู้ที่ดี

2. Learning Environment    สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้

3. Learning Opportunities  สร้าง/เกิดโอกาสจากการเรียนรู้

4. Learning Communities   สร้าง/เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทฤษฎี 3L’s

1. Learning from pain                    เรียนรู้จากความเจ็บปวด ความล้มเหลว

2. Learning from experiences        เรียนรู้จากประสบการณ์

3. Learning from listening                          เรียนรู้จากการรับฟัง

ทฤษฎี 2R’s

1. Reality - มองความจริง  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้

2.  Relevance - ตรงประเด็น

ทฤษฎี 2I’s

1. Inspiration – จุดประกาย

2.  Imagination - สร้างแรงบันดาลใจ

ทฤษฎี C-U-V

1. Copy  น้อยๆ

2.  Understanding มากๆ

3. Value Creation/Value added

- การศึกษาเป็นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุด

ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการจัดการทุนมนุษย์

-         3 V

-         ปลูก

-         เก็บเกี่ยว

-         Execution

+ Macro - Micro

ให้แต่ละโต๊ะสรุป 3 ประเด็น ที่อยากได้จากการเรียน

โต๊ะ 1

1. อยากได้ประสบการณ์ของอ. ทั้งชีวิตส่วนตัว และการงาน ทั้งที่สำเร็จ และล้มเหลว

2.กลยุทธ์การบริหารคน และการรักษาคนในองค์กรที่เก่ง

- ทั้งเรื่องความหลากหลายของเชื้อชาติ

3.กลยุทธ์ในการให้พนักงานมีความภักดีกับองค์กร

ความทะเยอะทะยาน คือ การทำให้เรามีเป้าหมายที่สูง ทั้งตัวเอง และส่วนรวม เหมือนการหาความรู้ การใฝ่รู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด แต่ต้องทำให้ถูกต้องตามคุณธรรม และจริยธรรม

โต๊ะ 2

1. การจัดระบบความคิด เพื่อให้เกิดมุมมองที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

- ต้องมีเหตุและผล คิดนอกกรอบ

- ประเทศไทยต้อง Back to Basic

- data à information àKnowledgeà Value Added

2. วิธีการดึงศักยภาพของคนออกมา เพื่อความยั่งยืน

- การกระตุ้นให้คนเป็นเลิศ เป็นทั้งศิลปะ และวิทยาศาสตร์

- ต้องให้ CEO มาช่วย

- โลกอนาคตมีใหม่ๆมาเสมอ ซึ่งสิ่งสำคัญคือ คน ในการนำพาองค์กรให้สำเร็จ

- หลักการเรียนที่สำคัญ คือ ต้องมี New Parameter อยู่เสมอ

3. อยากให้อาจารย์สอนเรื่องทุนทางอารมณ์และทัศนคติ

โต๊ะ 3

1.อยากทราบวิธี แนวคิดกับการค้นหาศักยภาพของตัวเรา โดยใช้ระบบการคิดเป็นระบบ

2.ทำอย่างไร เมื่อพัฒนาแล้ว จะรักษาไว้กับตัวเรา

- ตรงกับทฤษฎี Life Long Learning

3.ในอนาคตที่โลกเปลี่ยนแปลง ทำอย่างไร เราจึงจะเอาชนะและอยู่รอดได้

โต๊ะ 4

1.อยากได้ประสบการณ์ทั้งภายใน และภายนอกว่ามีนวัตกรรมอะไรที่ใช้ในการบริหารคน

2.มีวิธีเก็บเกี่ยวและผลักดันศักยภาพอย่างไร ให้เกิดเป็นความยั่งยืน

3.ทำอย่างไรจึงจะเอาชนะอุปสรรค ที่เกิดจากความไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

โต๊ะ 5

1.กลยุทธ์วิธีการที่จะบริหารคนรุ่นเก่าและใหม่ โดยไม่เกิดความขัดแย้ง

- สามารถนำทฤษฎี 8K 5K มาประยุกต์ได้

2.วิธีการพัฒนาศักยภาพและวิธีการคิดให้ก้าวผ่านกำแพงของตัวเอง

3.อยากรู้วิธีการพร้อมของ HR และตัวเองในการรองรับAEC

-ให้เวลาอยู่กับตัวเอง ให้ นิ่ง และลึกเพื่ออยู่กับตัวเอง ประมาณ 30 นาที และอ่านหนังสือในสิ่งที่เราอยากอ่าน และอ่านหนังสือภาษาอังกฤษที่ดีไว้บ้าง

โลกเปลี่ยนจากยุคเกษตร ไปอุตสาหกรรม และยุค IT  ซึ่งในอนาคตจะต้องเน้น

-         Ethics+ การมีคุณธรรม เป็นคนดี

-         sustainability+ การอยู่รอด อย่างยั่งยืน  ขึ้นอยู่กับทุนมนุษย์ ซึ่งสิ่งที่ทำในระยะสั้นต้อง อยู่รอดในระยะยาว

 • สุขภาพต้องแข็งแรง
 • เป็นคนที่ทันเหตุการณ์

-         wisdom+ หากได้รับการกระตุ้นก็จะมีมากขึ้น

-         creativity+ มาหลังจากจินตนาการ

-         Innovation+ การนำไอเดียใหม่ที่สร้างสรรค์ไปสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้หลุดจากmiddle income trap

-         intellectual capital ทุนทางปัญญา

ในอนาคตในเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์อีก 10 ปีข้างหน้า ต้องมองเรื่อง Intangible

การมองทรัพยากรมนุษย์อย่างครบวงจร ในเรื่องการออกแบบสถาปนิกในเรื่อง HR

 

-         คุณสมบัติของทุนมนุษย์เป็นที่น่าสงสัยว่า เราผลิตบุคลการแบบไหน

-         ทั้งปัญหาเรื่องการแข่งขัน ประชาธิปไตย ความยากจน สิ่งแวดล้อม โลกาภิวัตน์

-         ถ้าเจ้านายไม่มีกาพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กร ก็จะมีปัญหาเรื่องการแข่งขัน ต้องมีการปลูก เพื่อทดแทนระบบการศึกษา

-         สังคมไทย เป็นประเทศที่มีทรัพยากรมนุษย์อ่อนแอ เพราะเด็กไทยไม่สนใจเรื่องเรียน สนใจแต่เรื่องปริญญา เพื่อเป็นใบเบิกทางในการทำงานเท่านั้น

-         ปริญญาไม่ใช่ปัญญา

ก่อนจะพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับประเทศ เราคงจะต้องศึกษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาประชากรขั้นพื้นฐาน ได้แก่

1. โครงสร้างประชากร เพราะไทยกำลังขาดแคลนแรงงาน เพราะอัตราการตายและเกิดมีอัตราใกล้กัน ส่วนใหญ่ การเกิดเป็นผู้หญิงที่เข้าสู่การทำงาน ซึ่งไทยมีจำนวนมากที่สุดในโลก ปัญหาในอนาคต ประชากรลดลง แต่คุณภาพก็ไม่ได้เพิ่มขึ้น

2. ปัจจุบันขาดแคลนแรงงาน และคุณภาพของแรงงาน

3. คนเข้าตลาดแรงงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง

4. การเคลื่อนย้ายแรงงานในประเทศต่างๆ การบริหารแรงงานที่มาจากหลายชาติ

สภาพแวดล้อมภายนอก หลายคนมองไปถึงโลกาภิวัตน์ และที่กำลังจะเกิดขึ้น คือ “ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community:AC) และ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic  Community: AEC)จะกระทบต่อเราอย่างไร? สัญญาแรก คือ  การตกลงหลายกลุ่ม  ต้องนำมาประยุกต์กับ AEC

โลกาภิวัตน์และผลกระทบไม่ได้มีเรื่องเศรษฐกิจเท่านั้น

 1. Information Technology เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ เช่น Nanotechnology , Biotechnology
 2. เรื่องการค้าเสรี , WTO , FTA, AC & AEC
 3. เรื่องการเงินเสรี  อัตราแลกเปลี่ยน
 4. บทบาทของจีน อินเดีย และละตินอเมริกา   ติดตามใกล้ชิดกับบทบาท ปัจจุบันมีกลุ่ม บริท ได้แก่บราซิล รัสเซีย อินเดีย แอฟริกาใต้
 5. เรื่องอิทธิพลของประชาธิปไตย และ human right สิทธิมนุษยชน
 6. เรื่อง Global warming , ภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นCrisis ที่น่ากลัวที่สุดในอนาคต
 7. เรื่องสงคราม และการก่อการร้าย
 8. เรื่องน้ำมันหมดโลก และพลังงานทดแทนซึ่งปัจจุบัน สนใจเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์
 9. เรื่องโรคระบาด เช่น ไข้หวัดนก เอดส์ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ฯลฯ
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 02 กันยายน 2012 เวลา 15:44 น.  

คอมเมนต์คอมเมนต์ 

 
#3 profile 2018-11-01 19:54
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

 
 
#2 people development 2014-10-23 15:26
We feel discouraged, distracted and entangled and we don't know how to
escape the oppressive spiral. Do you get the power of what this principle is about.
And remember, "We don't get what we want, we get what we expect".
 
 
#1 Natthana 2012-09-20 09:33
ถ้าคนสอนคิดได้อ ย่างนี้สสุดยอด เพราะการสอนและช ี้แนะถือเป็นเรื ่องสำคัญมาก ในเรื่องความเข้ าใจ ความคิดและแนวทา งในการก้าวเดิน ในปัจจุบันที่ต้ องแข่งขันกันไม่ มีเวลามาทำการทด ลองเดินไม่ทันแล ้ว ต้องเดินได้เลย
 
Home > Articles > พัฒนาทุนมนุษย์ > ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการจัดการ โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5647
Content : 3072
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8762485

facebook

Twitter


บทความเก่า