Thaiihdc.org

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > เศรษฐกิจพอเพียง > การดำเนินธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือซิเมนต์ไทย

การดำเนินธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือซิเมนต์ไทย

พิมพ์ PDF

การดำเนินธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือซิเมนต์ไทย


 

การดำเนินธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมพร

 

 

ความพอประมาณ

 • ปรับโครงสร้างธุรกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพที่มีอยู่จริง เหลือเพียง 5 กลุ่มธุรกิจหลักส่งผลให้ธุรกิจหลักมีลักษณะความเชื่ยวชาญเฉพาะขององค์กร

 • ลดบทบาทกิจการที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน การจัดการทรัพยากร และรักษาสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถเติบโตต่อไปในอนาคต

 • มุ่งรักษาระดับอัตราส่วนระหว่างหนี้สินกับทุนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่กู้ยืมมากเกินไปจน  ทำให้มีภาวะหนี้สูง


 

ความมีเหตุผล

 • ลดบทบาทในธุรกิจที่ไม่ถนัดหรือขาดความเชี่ยวชาญ ส่งผลให้ทุ่มเทการใช้ทรัพยากรในธุรกิจที่ถนัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • เร่งการส่งออก เพื่อชดเชยตลาดภายในประเทศที่หดตัวและเพื่อใช้ทรัพยาในการผลิตอย่างมีประสิทธิผล

 • บริหารลูกหนี้การค้า(Accounts Receivable) และเจ้าหนี้การค้า (Accounts Payable) เพื่อให้ได้เงินสดเร็วที่สุด

 • เน้นประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเพื่อควบคุมต้นทุน

 • ประเมินผลการดำเนินงานด้วยอัตราส่วนของกำไรก่อนภาษีเงินได้ดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าเสื่อมราคา และรายจ่ายตัดบัญชี รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมต่อทรัพย์สินในการดำเนินงานเพื่อตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่ใข้ในการดำเนินการนั้นได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าการลงทุน

 • ใช้นโยบายไม่ปลด (Layoff) พนักงาน แต่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแทน

 • ติดตามและตรวจสอบสถานะทรัพย์สินของ SCG อย่างใกล้ชิดเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

การมีภูมิคุ้มกัน

 • พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งผลให้มีกระบวนการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • เพิ่มสัดส่วนการส่งออก ทำให้มีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ อันเป็นการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรูปแบบหนึ่ง

 • ออกหุ้นกู้ในประเทศ เพื่อทดแทนเงินกู้จากสถาบันการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 • กำหนดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงไว้ในแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

 • มุ่งมั่นพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ เน้นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล และมีเหตุผลในการพัฒนาอย่างเหมาะสมกับงาน

 

ความรู้

 • พัฒนาระบบการบริหารองค์ความรู้ภายในองค์กร และต่อยอดสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม ส่งผลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรม

 

คุณธรรม

 • ถ่ายทอดหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิต เพื่อประโชยน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิต

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 23:53 น.  
Home > Articles > เศรษฐกิจพอเพียง > การดำเนินธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือซิเมนต์ไทย

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5603
Content : 3043
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8590961

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า