Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ > สงครามโลก สู่ สงครามอวกาศ VS สันติภาพสังคม สู่สันติภาพโลกา สู่สันติภาพจักรวาล

สงครามโลก สู่ สงครามอวกาศ VS สันติภาพสังคม สู่สันติภาพโลกา สู่สันติภาพจักรวาล

พิมพ์ PDF

“สงครามโลก..สู่..สงครามอวกาศ..VS..สันติภาพบุคคล..สู่..สันติภาพสังคม..สู่..สันติภาพโลกา..สู่..สันติภาพจักรวาล”...!!!

จาก.. “The Globalization of War”..ไปสู่.. “Star War” หรือ “Space War” หรือ “Universal War”...ของประเทศสหรัฐอเมริกามหาอำนาจโลกทางสงครามแห่งโลกยุคประวัติศาสตร์สมัยใหม่  ที่พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะต้องรักษาความเป็นมหาอำนาจแห่งสงคราม(The Lord of War)ไว้ตลอดกาล  ก็คือการก่อสงครามไม่รู้จบให้เกิดขึ้นกับมนุษยชาตินั่นเอง  ดังนั้น เราจะต้องต่อสู้เอาชนะสงครามให้หมดสิ้นไปจากโลกนี้ด้วย.. “ยุทธศาสตร์สันติภาพถาวร”(The Strategy of Ever Lasting World Peace) นั้นคือ.. “สันติภาพทุกระดับ” อันเป็นยุทธศาสตร์แนวนอกที่กว่างขวางและครอบคลุมที่สุด นั่นคือ...
- สันติภาพบุคคล..หรือ..อริยบุคคล...!!!  
- สันติภาพสังคม..หรือ..อริยสังคม...!!!  
- สันติภาพโลกา..หรือ..อริยโลกา...!!!  
- สันติภาพจักรวาล..หรือ..อริยจักรวาล...!!! 
“สันติภาพ..กับ..อริยะ”..เป็น ๒ ด้านของเหรียญเดียวกัน(Two Coin Sides) นั่นคือ ถ้าเราสร้างอริยะ(Noble)ความดีงามและประเสริฐสูงส่งให้แก่บุคคล(Person) ให้แก่สังคม(Society) ให้แก่โลกา(World) และให้แก่จักรวาล(Universal) ก็จะเกิดสันติภาพ(Peace)ขึ้นอย่างเป็นไปเอง 
“U=MS in 0”..คือ..สูตรการสร้างสันติภาพถาวร หรือสูตรการสร้างอริยะให้แก่บุคคล สังคม โลก และจักรวาล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้... 

1. “อริยบุคคล” หรือ “สันติภาพบุคคล”...จะสร้างสำเร็จได้โดยสูตร.. “U=MS in 0” ซึ่งมีรูปธรรมดังนี้... 
- U=Unity(เอกภาพ)..คือ..เอกภาพแห่งธรรมทั้งหลาย ที่บุคคลจะต้องนำไปยึดถือปฏิบัติให้บรรลุความเป็นอริยบุคคลทั้ง 4 ระดับคือ โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต์ เช่น พระรัตนไตร อริยสัจ 4 ศีล สมาธิ ปัญญา มรรค 8 อิทัปปัจจยตาปาฏิจจสมุปปบาท อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ปรมัตถธรรม 4 วัฏสงสาร 31 ละสังโยชน์ 10 พละ 5 อินทรี 5 อิทธิบาท 4 โพธิปักขิยธรรม 37 ฯลฯ 
- M=Mind(จิต)..คือ..จิตของมนุษย์ที่มี 89 ดวง หรือ 121 ดวง(นับโดยละเอียด) ตามปรัมัตถธรรม 4 จิต เจตสิก รูป นิพพาน 
- S=Society(สังคม)..คือ..สังคมของมนุษย์ที่เป็นระบบซึ่งประกอบด้วย 3 ด้านคือ..การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
- 0=Oh-Zero(สูญหรือความว่าง)..คือ..สุญญตาอันเป็นอสังขตธรรม ซึ่งเป็นผู้ถือดุลที่แท้จริง หรือเป็นบ่อเกิด(Creator)ของสรรพสิ่งและปรากฏการณ์

2. “อริยสังคม” หรือ “สันติภาพสังคม”..จะสร้างให้สำเร็จได้โดยสูตร.. “U=MS in 0” ซึ่งมีรูปธรรมดังนี้... 
- U=Unity(เอกภาพ)..คือ..เอกภาพของระบบความคิดมนุษย์(System of Thought) ซึ่งเป็นอุดมการ(Ideology)หรือเป็นลัทธิ(Doctrine)ทางสังคม ที่มีโครงสร้าง 3 ส่วนคือ... 
(1)..ทฤษฎีทางปรัชญา 
(2)..ทฤษฎีทางการเมือง
(3)..ทฤษฎีทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งทฤษฎีทางการเมืองและทฤษฎีทางเศรษฐกิจจะต้องขึ้นต่อ หรือถูกกำหนดโดยทฤษฎีทางปรัชญา 
ในโลกยุคประวัติศาสตร์สมัยใหม่(Modern History)มีปรัชญาอยู่ 2 ของ 2 ลัทธิใหญ่ๆคือ..ลัทธิประชาธิปไตย และลัทธิคอมมิวนิสต์ นั่นคือ... 
“เอกภาพของความแตกต่าง - Unity of Diversity”..คือ..ทฤษฎีทางปรัชญาของลัทธิประชาธิปไตย(Democracy) 
“เอกภาพของด้านตรงข้าม - Unity of the Opposite”..คือ..ทฤษฎีทางปรัชญาของลัทธิคอมมิวนิสต์(Communism) 
จะต้องรวมทั้ง 2 ปรัชญานี้เข้าด้วยกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยยกระดับจาก.. “ความแตกต่าง..และ..ด้านตรงข้าม(ความขัดแย้ง)ขึ้นสู่เอกภาพอันเดียวกัน คือให้เลิกยึดมั่นถือมั่นความแตกต่างและด้านตรงข้ามที่เป็นสังขตธรรม..ขึ้นสู่..ความว่างหรือสุญญตาอันเป็นอสังขตธรรมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อันเป็นสันติภาพ นั่นเอง 
- M=Man(มนุษย์)..คือ..คนหรือมนุษย์ปรกติสามัญทั่วไปซึ่งอยู่ในสังคมชาติ 
- S=Society(สังคมชาติ)..คือ..ซึ่งเป็นระบบสังคมที่ประกอบขึ้นจาก 3 ด้านคือ..การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
- 0=OH-Zero(สูญหรือความว่าง)..คือ..สุญญตาอันเป็นอสังขตธรรม ที่เป็นสัจธรรมสมบูรณ์(Absolute Truth)
จึงเป็นสูตรดังนี้.. “U=MS in 0”  หรือ สันติภาพโลกถาวรคือ..คนและสังคมอยู่ในความว่าง(สุญญตา) หรือ 0 นั่นเอง 

3. “อริยโลกา” หรือ “สันติภาพโลกา”..  จะสร้างสำเร็จได้โดยสูตร.. “U=MS in 0” ซึ่งมีรูปธรรมดังนี้...
- U=Unity(เอกภาพ)..คือ..เอกภาพของระบบความคิดมนุษย์(System of Thought) ซึ่งเป็นอุดมการ(Ideology)หรือเป็นลัทธิ(Doctrine)ทางสังคมโลก ที่ประกอบด้วยสังคมชาติของประเทศต่างกว่า 200 ประเทศ.. ซึ่งเหมือนกับข้อ 2 อริยสังคมชาติ หรือสันติภาพสังคมชาติ  เพียงแต่มีกว่า 200 สังคมชาติที่ประกอบกันขึ้นเป็นสังคมโลก(Social of the World) ซึ่งมีองค์การสหประชาชาติ(United Nations)เป็นรูปธรรมทางการจัดตั้ง(Organization)ของสังคมโลก 
-  M=Man(มนุษย์)..คือ..คนหรือมนุษย์ปรกติสามัญทั่วไปซึ่งอยู่ในสังคมโลกนั่นคือ.. “ชาวโลกกว่า 7,000 ล้านคน
-  S=Society(สังคมชาติ)..คือ..ระบบสังคมโลกที่ประกอบด้วยสังคมชาติต่างๆกว่า 200 ชาติซึ่งรวมศูนย์จัดตั้งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ในรูปธรรมขององค์การสหประชาชาติ(United Nations) นั่นเอง 
- 0= OH-Zero(สูญหรือความว่าง)..คือ..สุญญตาอันเป็นอสังขตธรรม ที่เป็นสัจธรรมสมบูรณ์(Absolute Truth)
จึงเป็นสูตรดังนี้.. “U=MS in 0”  หรือ สันติภาพโลกถาวรคือ..คนและสังคมโลกอยู่ในความว่าง(สุญญตา) หรือ 0 นั่นเอง

4. “อริยจักรวาล” หรือ “สันติภาพจักรวาล”  จะสร้างสำเร็จได้โดยสูตร.. “U=MS in 0” ซึ่งมีรูปธรรมดังนี้... 
- U=Unity หรือ Universal หรือเอกภาพ..คือ..ความเป็นเอกภาพของระบบความคิดมนุษย์(System of Thought) ซึ่งเป็นอุดมการ(Ideology)หรือเป็นลัทธิ(Doctrine)ทางสังคมโลก ที่ประกอบด้วยสังคมชาติของประเทศต่างกว่า 200 ประเทศ.. ซึ่งเหมือนกับข้อ 2 อริยสังคมชาติ หรือสันติภาพสังคมชาติ  เพียงแต่มีกว่า 200 สังคมชาติที่ประกอบกันขึ้นเป็นสังคมโลก(Social of the World) ซึ่งมีองค์การสหประชาชาติ(United Nations)เป็นรูปธรรมทางการจัดตั้ง(Organization)ของสังคมโลก  และความคิดที่ยกระดับขึ้นสู่จักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณ 
นั่นคือ.. “จาก..United Nations..ขึ้นสู่..Universal”...!!! 
- M=Man(มนุษย์)..คือ..คนหรือมนุษย์ปรกติสามัญทั่วไปซึ่งอยู่ในสังคมโลกนั่นคือ.. “ชาวโลกกว่า 7,000 ล้านคน และนักอวกาศทั้งหลาย 
- S=Space & Time(S-กาลเวลาอวกาศ)..คือ..สังคมจักรวาลมาจากสังคมโลกมาจากสังคมชาติ  Space & Time คือสังคมของจักรวาลนั่นเอง ไม่มีใครจะอยู่นอกเหนือ Space & Time ได้ 
- 0=OH-Zero(สูญหรือความว่าง)..คือ..สุญญตาอันเป็นอสังขตธรรม ที่เป็นสัจธรรมสมบูรณ์(Absolute Truth) ทั้งคนทั่วโลกกว่า 7,000 ล้านคน และนักอวกาศทั้งหลาย หรือแม้แต่กระทั่งมนุษย์ต่างดาว(ถ้ามี) ก็ต้องอยู่ใน Space & Time ทั้งสิ้น  หรือไม่ว่าจะเดินทางไปในอวกาศไกลสักเพียงใดก็อยู่ใน Space & Time  และทั้งคน นักอวกาศ หรือมนุษย์ต่างดาว(ถ้ามี) และ Space & Time ก็ล้วนแต่อยู่ในความว่าง หรือสุญญตาทั้งสิ้น 
จึงเป็นสูตรดังนี้.. “U=MS in 0”  หรือ สันติภาพโลกถาวรคือ..คนและสังคมโลกและจักรวาล Space & Time ล้วนอยู่ในความว่าง(สุญญตา) หรือ 0 นั่นเอง

https://www.globalresearch.ca/the-globalization-of-war-americas-long-war-against-humanity/5426125?fbclid=IwAR0OzaONBPNJmRj0dH4XMEOq7IOng0lecYqGwLyvOjWTXTyw-g_FDugecCg

สมาน ศรีงาม(คัมภีรปัญโญ) 
ประธานขบวนการศาสนาเพื่อมนุษย์ชาติและสร้างสันติภาพโลกถาวร 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและยุทธศาสตร์และการจัดตั้ง 
สถาบันปฏิวัติสันติพุทธอหิงสาธรรมโลกประเสริฐ ทรัพย์สุนทร 
สภาประชาชนปฏิวัติสันติแห่งชาติ 
พรรคการนำใหม่ประชาชนปฏิวัติสันติ ฯลฯ 
ขบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติ
77 หมู่ 3 ซอยเขาลูกช้าง  ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 
โทร. 089-8860868 
วันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2562

 
Home > Articles > สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ > สงครามโลก สู่ สงครามอวกาศ VS สันติภาพสังคม สู่สันติภาพโลกา สู่สันติภาพจักรวาล

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5602
Content : 3043
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8586800

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า