Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ > สกุลยศของราชนิกุล

สกุลยศของราชนิกุล

พิมพ์ PDF

สกุลยศของราชนิกุล

ตามความหมายที่ระบุในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ระบุไว้ว่าหมายถึง ตระกูลฝ่ายพระมหากษัตริย์ คือ ผู้ที่สืบเชื้อของพระมหากษัตริย์ทางฝ่ายบิดา ซึ่งแต่ก่อนนั้นเมื่อครั้งรัชกาลที่ ๖ได้ทรงตราพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้น ให้คนไทยทุกคนมีนามสกุล ทำให้ทราบว่าใครเป็นพี่น้องหรือสืบเชื้อสายมาจากผู้ใด สำหรับพระราชวงศ์นั้น ผู้ใดสืบเชื้อสายมาจากพระราชโอรสพระองค์ใดของพระมหากษัตริย์ ก็โปรดให้ใช้พระนามของพระราชโอรสพระองค์นั้นตั้งเป็นราชสกุล ซึ่งในปัจจุบันนี้มีราชสกุลสืบเชื้อสายของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ จนถึงปัจจุบันมากกว่า ๑๐๐ ราชสกุล

การใช้ ณ อยุธยา

การที่นำพระนามของพระราชโอรสของพระมหากษัตริย์มาตั้งเป็นนามสกุลสำหรับผู้สืบเชื้อสายนั้น ตอนแรกยังไม่มีการระบุ “ณ อยุธยา” ต่อท้าย แต่เนื่องจากรัชกาลที่ ๖ ทรงเกรงว่า ต่อไปภายหน้านามสกุลเหล่านี้อาจไปปะปนกับนามสกุลสามัญ จนไม่อาจทราบได้ว่านามสกุลใดเป็นนามสกุลสำหรับราชสกุล จึงมีพระราชดำริให้ ทำการเติมคำต่อท้ายนามสกุลเหล่านั้นว่า “ณ กรุงเทพฯ” ก่อนทำการเปลี่ยนเป็น “ณ อยุธยา” ในภายหลัง โดยให้ต่อท้ายนามสกุลสำหรับลูก-หลานผู้ที่มิได้มีสกุลยศนำหน้า อย่างผู้ใดที่เป็นหม่อมหลวง ลูกหลานที่สืบเชื้อสายทางสายเลือดฝ่ายบิดาก็จะได้ใช้ราชสกุล และต่อท้ายด้วย “ณ อยุธยา” เช่นเดียวกัน

สำหรับลูกหลานที่สืบเชื้อสายทางฝ่ายมารดาที่เป็นราชตระกูล ต้องการที่จะใช้นามสกุลเช่นเดียวกับมารดา ก็ให้ใช้เพียงนามสกุลที่เป็นราชสกุล ต่อท้ายชื่อ โดยไม่ต้องใส่ “ณ อยุธยา”

การลำดับชั้นของสกุลยศ

เจ้าฟ้า

พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า

หม่อมเจ้า

หม่อมราชวงศ์

หม่อมหลวง

ไม่มีคำนำหน้า แต่จะต่อท้ายนามสกุลด้วยคำว่า ณ อยุธยา

ลำดับที่ ๑-๕ นับเป็นเจ้า ซึ่งต้องมีการใช้ราชาศัพท์ แต่การใช้ราชาศัพท์ในแต่ละลำดับยศก็มีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไป ส่วนหม่อมราชวงศ์และหม่อมหลวง ไม่นับเป็นเจ้าแต่เป็นผู้สืบเนื่องในราชสกุล

การลำดับสกุลยศ

การลำดับสกุลยศจะถ่ายทอดลดลำดับตามบิดาเท่านั้น อย่างเช่น หากบิดาเป็นหม่อมเจ้า แม้มารดาจะเป็นหญิงสามัญชนหรือมีสกุลยศ โอรส-ธิดาก็จะได้รับยศเป็น “หม่อมราชวงศ์”

หรือถ้าบิดาเป็น “หม่อมหลวง” ลูกก็จะได้ใช้ราชสกุลโดยไม่มียศนำหน้า แต่จะลงท้ายนามสกุลด้วย “ณ อยุธยา” ในทางกลับกัน หากฝ่ายมารดาเป็นหม่อมเจ้า แล้วบิดาเป็นสามัญชน รุ่นลูกก็จะไม่ได้มีตำแหน่งหรือคำนำหน้าใดๆ ก็จะใช้นามสกุลบิดาตามปรกติ แต่ถ้าอยากใช้นามสกุลมารดา ก็สามารถใช้ได้ แต่จะไม่มีคำว่า “ณ อยุธยา” ต่อท้าย

คำนำหน้า

การเรียกคำนำหน้าของนามหรือพระนามที่ควรรู้ และใช้ให้ถูกต้องคือ ถ้าเป็น “หม่อมเจ้า” ให้ใช้คำนำหน้าว่า “ท่านชาย” หรือ “ท่านหญิง” อย่างเช่น “ท่านชายมุ้ย-หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล” “หม่อมราชวงศ์” จะใช้ว่า “คุณชาย” หรือ “คุณหญิง” อย่าง “คุณชายถนัดศรี-หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์” ส่วน “หม่อมหลวง” จะใช้เพียงคำว่า “คุณ”

การเขียนคำนำหน้าเป็นภาษาอังกฤษ

การเขียนตำแหน่งในภาษาอังกฤษจะเขียนทับศัพท์ตามคำสะกดไทย โดยเหนือกว่าสกุลยศ “หม่อมเจ้า” จะใช้คำว่า HRH หรือย่อมาจาก His/Her Royal Highness แล้วต่อด้วยคำว่า Prince หรือ Princess “หม่อมเจ้า” ให้ใช้คำนำหน้าว่า Mom Chao HSH อันย่อมาจาก His/Her Serene Highness แล้วต่อด้วยคำว่า Prince หรือ Princess

หม่อมราชวงศ์” ช้คำว่า Mom Rajawongsw หรือตัวย่อ M.R. ซึ่งทำให้บางครั้งชาวต่างชาติจะเข้าใจผิด เพราะย่อเหมือนคำว่า Mister (Mr.) จึงต้องจำไว้เสมอว่าต้องเขียนด้วยอักษรตัวใหญ่ทั้ง ๒ ตัว “หม่อมหลวง” ใช้คำว่า Mom Luang ซึ่งมีตัวย่อว่า M.L. ส่วน “ณ อยุธยา” ใช้ Na Ayudhya ทับศัพท์ตามปรกติ

คำทับศัพท์

การใช้คำทับศัพท์ทั้งสกุลยศ และการเขียนนามสกุลที่เป็นราชสกุล จะมีการเทียบเคียงการสะกดจากภาษาสันสฤกต เราจึงเป็นการเขียนอย่าง “ยุคล-Yugala” “กิติยากร-Kitiyakara” “ชุมพล Jumbala”

คัดลอกจากนิตยสาร Flash Mag. (ไม่ทราบเล่ม) หน้า 22

ที่มา : เจาะเวลาหาอดีต

https://www.facebook.com/2007331706232995/posts/2223381031294727/


 
Home > Articles > สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ > สกุลยศของราชนิกุล

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5602
Content : 3043
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8586766

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า