Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท > ประเภทของทุนมนุษย์

ประเภทของทุนมนุษย์

พิมพ์ PDF

ประเภทของทุนมนุษย์

@ ทุนมนุษย์ ได้แก่ทุนเริ่มต้นของมนุษย์ทุกคน เป็นทุนที่ได้มาจากการกระทำในอดีตชาติ ทำให้มาเกิดในท้องของ พ่อแม่ ที่มีความพร้อมแตกต่างกัน  (ศจ.๑)

 

@ทุนทางอารมณ์ Emotional Capital ประกอบด้วยคุณลักษณะต่างๆเช่น การรับรู้ตัวเอง Self Awareness ความมีศักดิ์ศรี Integrity การมีการยืดหยุ่น Resilience

๑.ทุนทางอารมณ์ ได้แก่ทุนในการบริหารอารมณ์  ให้เกิดอารมณ์ที่สร้างสรรค์ มีอิทธิพลทำให้เกิดทุนทางปัญญา + ทุนทางจริยธรรม เป็นผลทำให้เกิดทุนทางความสุข+ทุนแห่งความยั่งยืน (ศจ.๑๒)

          ๒.ทุนแห่งความยั่งยืน ขึ้นอยู่กับการกระทำและประสบการณ์ของแต่ละคนที่มีผลกระทบต่อจิตใจของตัวเองและคนรอบข้างหรือคนที่มีส่วนร่วมได้เสียกับการกระทำของแต่ละคน (ศจ.๖)

          ๓.ทุนแห่งการสร้างสรรค์ เป็นทุนที่คิดในด้านบวก สร้างวิกฤตให้เป็นโอกาส คิดสิ่งใหม่ๆ (ศจ ๙)

          ๔.ทุนทางวัฒนธรรม ได้แก่ทุนในการศึกษาเรียนรู้เรื่องคน ซึ่งเป็นคนในมิติที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อและค่านิยมของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกัน (ศจ ๑๓)

 

@ทุนทางสังคม Social Capital ประกอบด้วยเครือข่ายความสัมพันธ์

          ๑.ทุนนี้เป็นทุนที่ได้รับอิทธิพลจาก ครอบครัว สถานศึกษา และคนรอบข้าง ส่วนจะพัฒนาให้มีทุนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความชอบและความสามารถของแต่ละคน ในการมีบทบาทเป็นที่ยอมรับของสังคมนั้นๆ (ศจ.๕)

 

@ทุนทางปัญญา Intellectual Capital : ประกอบด้วย ความรู้ และ ความสามารถในการเรียนรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทักษะ  ประสบการณ์ที่คนสะสมไว้ รวมทั้งความรู้ที่อยู่ในตัวเราที่เรียกว่า Tacit Knowledge

๑.ทุนทางปัญญา ทุนนี้เป็น ทุนที่ต้องสร้างด้วยตัวเอง สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และคนรอบช้าง มีอิทธิพลกับการนำทุนทางปัญญาไปใช้ในทางที่ดีหรือไม่ดี  (ศจ.๒)

๒.ทุนทางจริยธรรม เป็นทุนที่ส่งเสริมในการนำทุนทางปัญญา ไปใช้นทางที่ถูกต้อง เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วยตัว หรือ พวกพร้อง (ศจ.๓)

๓.ทุนแห่งความสุข เป็นทุนที่สำคัญที่สุด  คนที่มีทุนนี้มาก คือคนทีทุนทางปัญญาเต็มสมบูรณ์ (ศจ.๔)

๔.ทุนทางไอที  ทุนในการนำไอทีมาใช้เป็นเครื่องมือ ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและการทำงานของอแต่ละคน  (ศจ.๗)

๕.ทุนความรู้ ,ทักษะและทัศนคติ ทุนนี้เป็นทุนที่ได้จากประสบการณ์ในการเรียนรู้ ในสถาบันการศึกษา สถานที่ทำงาน ชุมชนและเครือข่ายทางสังคม ตลอดจนในครอบครัวของตนเอง (ศจ.๘)

๖.ทุนทางความรู้ เป็นทุนที่เพิ่มเติมจากความรู้อย่างผิวเผิน ความรู้ในมิติเดียว ให้เป็นความรู้อย่างลึกซึ้งและเป็นความรู้ในหลายมิติ (ศจ ๑๐)

๗.ทุนทางนวัตกรรม ได้แก่ทุนที่ต่อยอดจากของเดิมทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (ศจ ๑๑)

รอจัดทำตัวชี้วัด  ; เพื่อใช้ในเป็นแนวทางในการกำหนดมูลค่าทุนมนุษย์ ของแต่ละคน

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

15 มกราคม 2567


 
Home > Articles > บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท > ประเภทของทุนมนุษย์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5647
Content : 3072
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8762436

facebook

Twitter


บทความเก่า