Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

วันอัฎฐมีบูชา

พิมพ์ PDF

shared จาก ราชบัลลังค์ ภักดีจักรีภูมินทร์'s photo. ใน facebook

พรุ่งนี้วันพระ วันธรรมะสวนะ ตรงกับ วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวัน เสาร์ ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเส็ง
วันอัฏฐมีบูชา คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ ๘ วัน) ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน ๖ ของไทย) นอกจากนั้น วันนี้เป็นวันคล้ายวันที่พระนางสิริมหามายา องค์พระพุทธมารดาสิ้นพระชนม์ (หลังประสูติ) และเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขตลอด ๗ วัน (หลังตรัสรู้) อีกด้วย

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมีขึ้นในวันที่ ๘ หลังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพพานใต้ต้นสาละในราตรี ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ โดยพวกเจ้ามัลลกษัตริย์จัดบูชาด้วยของหอม ดอกไม้ และเครื่องดนตรีทุกชนิด ที่มีอยู่ใน เมืองกุสินาราตลอด ๗ วัน แล้วให้เจ้ามัลละระดับหัวหน้า ๘ คน สรงเกล้า นุ่งห่มผ้าใหม่ อัญเชิญพระสรีระไปทางทิศตะวันออก ของพระนคร เพื่อถวาย พระเพลิง

พวกเจ้ามัลละถามถึงวิธีปฏิบัติพระสรีระกับพระอานนท์เถระ แล้วทำตามคำของพระเถระนั้นคือ ห่อพระสรีระด้วยผ้าใหม่แล้วซับด้วยสำลี แล้วใช้ผ้าใหม่ห่อทับอีก ทำเช่นนี้จนหมดผ้า ๕๐๐ คู่ แล้วเชิญลงในรางเหล็กที่เติมด้วยน้ำมัน แล้วทำจิตกาธานด้วยดอกไม้จันทน์ และของหอมทุกชนิด จากนั้นอัญเชิญ พวกเจ้ามัลละระดับหัวหน้า ๔ คน สระสรงเกล้า และนุ่งห่มผ้าใหม่ พยายามจุดไฟที่เชิงตะกอน แต่ก็ไม่อาจให้ไฟติดได้ จึงสอบถามสาเหตุ พระอนุรุทธะ พระเถระ แจ้งว่า "เพราะเทวดามีความประสงค์ให้รอพระมหากัสสปะ และภิกษุหมู่ใหญ่ ๕๐๐ รูป ผู้กำลังเดินทางมาเพื่อถวายบังคมพระบาทเสียก่อน ไฟก็จะลุกไหม้" ก็เทวดา เหล่านั้น เคยเป็นโยมอุปัฏฐากของพระเถระ และพระสาวกผู้ใหญ่มาก่อน จึงไม่ยินดีที่ไม่เห็นพระมหากัสสปะอยู่ในพิธี และเมื่อภิกษุหมู่ ๕๐๐ รูปโดยมีพระมหากัสสปะเป็นประธานเดินทางมาพร้อมกัน ณ ที่ถวายพระเพลิงแล้ว ไฟจึงลุกโชนขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครจุด

หลังจากที่พระเพลิงเผาซึ่งเผาไหม้พระพุทธสรีระดับมอดลงแล้ว บรรดากษัตริย์มัลละทั้งหลายจึงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมด ใส่ลงในหีบทองแล้วนำไปรักษาไว้ภายในนครกุสินารา ส่วนเครื่องบริขารต่างๆ ของพระพุทธเจ้าได้มีการอัญเชิญไปประดิษฐานตามที่ต่างๆ อาทิ ผ้าไตรจีวร อัญเชิญไปประดิษฐานที่แคว้นคันธาระ บาตรอัญเชิญไปประดิษฐานที่เมืองปาตลีบุตร เป็นต้น และเมื่อบรรดากษัตริย์จากแคว้นต่างๆ ได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานที่นครกุสินารา จึงได้ส่งตัวแทนไปขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อนำกลับมาสักการะยังแคว้นของตนแต่ก็ถูกกษัตริย์มัลละปฏิเสธ จึงทำให้ทั้งสองฝ่ายขัดแย้งและเตรียมทำสงครามกัน แต่ในสุดเหตุการณ์ก็มิได้บานปลาย เนื่องจากโทณพราหมณ์ได้เข้ามาเป็นตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อยุติความขัดแย้งโดยเสนอให้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น ๘ ส่วนเท่าๆ กัน ซึ่งกษัตริย์แต่ละเมืองทรงสร้างเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

คำถวายดอกไม้ธูปเทียนในวันอัฏฐมีบูชา

ยะมัมหะ โข มะยัง, ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, โย โน ภะคะวา สัตถา, ยัสสะ จะ มะยัง, ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ, อะโหสิ โข โส ภะคะวา, มัชฌิเมสุ ชะนะปะเทสุ, อะริยะเกสุ มะนุสเสสุ อุปปันโน, ขัตติโย ชาติยา, โคตะโม โคตเตนะ, สักยะปุตโต สักยะกุลา ปัพพะชิโต, สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก, สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ, อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ, นิสสังสะยัง โข โส ภะคะวา, อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุคะโต โลกะวิทู, อนุตตะโร ปุริสทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวา สวากขาโต โข ปะนะ, เตนะ ภะคะวา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ. สุปะฏิปันโน โข ปะนัสสะ, ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ, อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเนยโย อัญชลีกะระณีโย. อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ. อะยัง โข ปะนะ ถูโป(ปฏิมา) ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ กโต (อุททิสสิ กตา) ยาวะเทวะ ทัสสะเนนะ, ตัง ภะคะวันตัง อะนุสสะริตวา, ปะสาทะสังเวคะปะฏิลาภายะ, มะยัง โข เอตะระหิ, อิมัง วิสาขะปุณณะมิโตปะรัง อัฏฐะมีกาลัง, ตัสสะ ภะคะวะโต สรีรัชฌาปะนะกาละสัมมะตัง ปัตวา, อิมัง ฐานัง สัมปัตตา, อิเม ทัณฑะทีปะธูปะ-, ปุปผาทิสักกาเร คะเหตวา, อัตตะโน กายัง สักการุปะธานัง กะริตวา, ตัสสะ ภะคะวะโต ยะถาภุจเจ คุเณ อะนุสสะรันตา, อิมัง ถูปัง(ปะฏิมาฆะรัง) ติกขัตตุง ปะทักขิณัง กะริสสามะ, ยะถาคะหิเตหิ สักกาเรหิ ปูชัง กุรุมานา.

สาธุ โน ภันเต ภะคะวา, สุจิระปะรินิพพุโตปิ, ญาตัพเพหิ คุเณหิ, อะตีตารัมมะณะตายะ ปัญญายะมาโน, อิเม อัมเหหิ คะหิเต, สักกาเร ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.

เรียนเชิญเพื่อนๆร่วมกัน ทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ทำจิตใจให้ผ่องใส บำเพ็ญภาวนา เจริญกรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ และ พระบรมวงศ์สานุวงศ์ ทุกพระองค์ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างมีความชื่นชมโสมนัส ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล
ขอน้อมอาราธนา อัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระสัพพัญญุตญาณ
พระธรรมเจ้าซึ่งเป็นโลกุตตรคุณอันประเสริฐ พระสังฆเจ้าผู้ดำรงอยู่ในมรรคและผล
องค์พระสยามเทวาธิราชผู้ทรงปกปักษ์รักษาสยามประเทศ และพระราชกุศลสมภารอันนำมาซึ่งหิตานุหิตประโยชน์
ซึ่งพระองค์ทรงสั่งสมบำเพ็ญมาเป็นอเนกอนันตประการ
โปรดมาเป็นปราการอันวิเศษสุด
ช่วยอภิบาลคุ้มครองใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ในกาลทุกเมื่อ
ด้วยเดชานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศลสมภารนั้น
ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมกษัตราธิราชเจ้า สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ของผองเผ่าไทย
จงทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน
เป็นมิ่งมหากษัตริย์เดโชชัย ทรงบำราศโรค บำราศภัย จงทุกเมื่อ
ด้วยอำนาจพระบรมเดชานุภาพของพระองค์
ขอสรรพทุกข์ สรรพอุปัทวะ และสรรพอันตราย จงบำราศไป
ขอสรรพสิริสวัสดิ์จงอุบัติมี ขอพระองค์เจ้าจอมสยาม
จงทรงพระเจริญด้วยพระชนมายุยั่งยืนตลอดจิรัฏฐิกาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ...
คำถวายพระพรชัยมงคล ภูมิพลมหาราชา

"ภูมิพะละมะหาราชะวะรัสสะ ชะยะมังคะละวะระทานะคาถา"

ภูมิพะโล มะหาราชา ภูปาโล ทะสะธัมมิโก
เท์ว หิ วัสสะสะหัสสานิ ปัญจัสสะตาธิกานิปิ
ปัญญาสะ อุตตะราเนวะ ยัส์มิง โหนติ สุมังคะเล
ตัส์มิง สังวัจฉะเร ภัทเท โส อะสีต์ยายุวัฑฒะโก
ชินัสสะ สาสะเน สัทโธ ปะสันโน พุทธะมามะโก
ยะตีนัง สีละธารีนัง โสปัตถัมภะทะโท สะมัง
อะยัง ภัททะมะหาราชา วิทู รัฏฐะปะสาสะเน
เขมัญจะ สัมปะวัตเตติ โสตถิญจะ รัฏฐะวาสินัง
เสฏโฐ เสฏฐันทะโท ราชา ทะทะมาโน อะภิกขะณัง
ยัตถะ อันธะตะมัง โหติ ทีปะโท วิยะ จักขุโท
ตัตถะ ทัยยานะ ปัชโชโต สะมุปปาเทติ ผาสุกัง
ตัส์มา เสฏโฐ มะหาราชา ทัยยินโท ธัมมะขัตติโย
ภิยโยโส ทัยยะวาสีนัง จิรัง โหติ อะติปปิโย
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ กะตะปุญญานะ เตชะสา
ทีฆายุโก มะหาราชา วัณณะวา จะ สุเขธิโต
พะลูเปโต อะนีโฆ จะ อะโรโค โหตุ นิพภะโย
สัพเพ เทวานุโมทันตุ เตชะวันโต ยะสัสสิโน
อะภิปาเลนตุ รักขันตุ อิมัง ภูมิพะลัง สะทาติฯ

คำแปลคำถวายพระพรชัยมงคล ภูมิพลมหาราชา

อ่า…องค์พระภูบาล ศิระกรานนบบังคม
ล้ำเลิศประเสริฐสม เอกบรม ธ ราชัน
ครบแปดสิบหกพรรษา ปวงประชาทุกชีพชั้น
น้อมนบอภิวันท์ ปีห้าหก ธ คุณครอง
ทรงเปรื่องพระปรีชา ปกไพร่ฟ้าล้วนสุขผอง
ธารธรรม ธ เรืองรอง รินหลั่งชื่นผืนดินไทย
ทุกข์ถมไทยมืดมิด เทียนชีวิตจะส่องใส
เปล่งแสงอันอำไพ ทิพเนตรแจ้งเหตุดล
ล้วนไทยรักในหลวง เทิดเหนือดวงฤทัยท้น
ถวายชัย (ชัยยะ) มงคล “ภูมิพล” พระบุญญา
อัญเชิญพระไตรรัตน์ บุญสมบัติแห่งปวงข้า
ทวยเทพไท้เทวา ปกรักษาคุ้มครองกัน
โรคาภะยันตราย ปลาตไร้มลายพลัน
ทรงสุขเกษมสันต์ ธ ทรงธรรม์ ทรงพระเจริญฯ

ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน
นบพระภูมิบาลบุญดิเรก เอกบรมจักริน
พระสยามินทร์พระยศยิ่งยง เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด จงสฤษดิ์ดัง
หวังวรหฤทัย ดุจถวายชัย ชโย
อนุโมทนาบุญ ขอให้เพื่อนๆ สุขกาย สบายใจ ลาภ ผล พูน ทวี มั่ง มี ศรี สุข เจริญ สุข สด ชื่น คับผม (。◕‿◕。) ☀☀☀

 

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5629
Content : 3064
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8706496

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า