Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ > ทำงานมูลนิธิเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง

ทำงานมูลนิธิเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง

พิมพ์ PDF

ที่จริงผมทำงานมูลนิธิ และงานสาธารณประโยชน์อื่นๆ ก็หวังทำบุญเหมือนกัน เป็นการทำบุญเพื่อความชุ่มชื่นในใจตัวในชาตินี้ รวมทั้งหวังผลในชาติหน้า ซึ่งหมายถึงผลแก่คนรุ่นหลัง ที่เป็นสายเลือดของผมหรือไม่ก็ได้ เพราะผมถือว่าทุกคนเป็นญาติกัน แม้แต่ไม่ใช่คนก็เป็นญาติกับเรา ผมไม่เชื่อว่ามีชาติหน้า เชื่อว่าตายแล้วตายเลย ไม่มีอะไรเหลืออีกสำหรับตัวเรา ส่วนจะมีความทรงจำเหลืออยู่ในคนอื่นแค่ไหนอย่างไร ไม่เกี่ยวกับเรา เพราะเราตายแล้ว ชีวิตจบแล้ว และได้บำเพ็ญประโยชน์ไว้ให้แก่คนรุ่นหลังแล้ว หมดห่วงพ้นทุกข์พ้นร้อนไปแล้ว

 

 

ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี  ผมมีประชุมสามัญประจำปีของหลายมูลนิธิ  มูลนิธิพูนพลังเมื่อวันที่ ๓  มูลนิธิ สคส. เมื่อวันที่ ๖  มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เมื่อวันที่ ๒๑  มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติและ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ เมื่อวันที่ ๒๘  และมูลเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ในวันที่ ๒๙

ส่วนมูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ มีการประชุมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

ปีนี้ผมไม่ได้เป็นประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว หมดภาระไปหนึ่งมูลนิธิ  แต่ก็ได้เพิ่มมาอีก ๑ คือมูลนิธิสยามกัมมาจล  เปลี่ยนจากรองประธานเป็นประธาน  มูลนิธินี้ขยันประชุม คือเดือนละครั้ง  ตรงกันข้ามกับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ที่ประชุมปีละครั้งเดียว  จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารช่วยดูรายละเอียด  เดิมท่านองคมนตรี ศ. นพ. เกษม วัฒนชัย เป็นประธาน  ปีนี้ท่านขอลาออก  ภาระจึงตกมาที่ผม

เล่ามายืดยาว เพื่อจะบอกว่า  ในสังคมที่มีอารยะธรรม มีรัฐที่เข้มแข็ง และมีพลเมืองที่รักบ้านเมืองนั้นบทบาทในการพัฒนาบ้านเมือง ต้องมีหลายฝ่ายช่วยกัน  ตามแนวทางของลัทธิประชาธิปไตย  คือประชาชนเป็นใหญ่

ประชาชนมอบหมายอำนาจในการดูแลบ้านเมืองให้แก่ ๓ ฝ่าย  คือฝ่ายบริหาร คือรัฐบาล  ฝ่ายนิติบัญญัติ ทำหน้าที่ออกกติกาของบ้านเมือง  และฝ่ายตุลาการ

แต่ในความเป็นจริง ความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองมีปัจจัยขับเคลื่อนมากกว่านั้น และซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  มีทั้งบทบาทภาครัฐ และบทบาทของภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งตรงนี้ ไม่จำกัดอยู่เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น  มันเชื่อมโยงไปกับเศรษฐกิจโลกอย่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ   และมันมีลักษณะละโมบมากขึ้นเรื่อยๆ

ความเข้มแข็งของภาครัฐ กับภาคธุรกิจค้ากำไร ไม่เพียงพอสำหรับความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของบ้านเมือง  ต้องการอีกหลายฝ่ายมาช่วยกัน  ฝ่ายที่สาม (third sector) คือภาคเอกชนที่ไม่ค้ากำไร(NPO – Non-Profit Organization)  ที่กฎหมายบ้านเมืองให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ในรูปของมูลนิธิ หรือสมาคม  สำหรับให้ประชาชนรวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์  ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย

กฎหมายระบุให้คณะกรรมการที่เป็นบุคคลน่าเชื่อถือ ทำหน้าที่กำกับดูแล  ดังนั้น เมื่อผมอายุมากขึ้น จึงได้รับเชิญให้เข้าไปเป็นกรรมการมูลนิธิมากขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งผมก็ยินดี ถือเป็นการทำงานแทนคุณแผ่นดิน   คนเราต้องรู้จักมีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ และต่อแผ่นดิน

ในการประชุมสามัญประจำปีของมูลนิธิ มีวาระหลักคือ  (๑) รับรองงบดุลประจำปีที่ผ่านมา (ที่ผ่านการตรวจสอบของนักบัญชีรับอนุญาตแล้ว)  (๒)​ รับทราบผลงานประจำปีที่ผ่านมา  (๓) ให้คำแนะนำและเห็นชอบแผนงานและแผนเงินประจำปีต่อไป  (๔) เรื่องอื่นๆ

การทำงานมูลนิธิ ให้มีความก้าวหน้ายั่งยืนต่อเนื่อง เป็นเรื่องท้าทายมาก  เพราะสังคมไทยผู้คนไม่นิยมบริจาคเงินเพื่อทำงานพัฒนาสังคม  เรานิยมบริจาคแก่โรงพยาบาล และแก่วัด  โดยถือว่าได้บุญ  ทำนองทำบุญสำหรับเป็นการลงทุนไว้รับผลบุญในชาติหน้า  โดยตีความคำว่าชาติหน้าว่าหมายถึงเมื่อตนเองไปเกิดใหม่  แตกต่างจากการตีความว่าชาติหน้าหมายถึงคนรุ่นลูกหลานของตนเองและของคนอื่น

ที่จริงผมทำงานมูลนิธิ และงานสาธารณประโยชน์อื่นๆ ก็หวังทำบุญเหมือนกัน  เป็นการทำบุญเพื่อความชุ่มชื่นในใจตัวในชาตินี้  รวมทั้งหวังผลในชาติหน้า ซึ่งหมายถึงผลแก่คนรุ่นหลัง ที่เป็นสายเลือดของผมหรือไม่ก็ได้  เพราะผมถือว่าทุกคนเป็นญาติกัน  แม้แต่ไม่ใช่คนก็เป็นญาติกับเรา  ผมไม่เชื่อว่ามีชาติหน้า  เชื่อว่าตายแล้วตายเลย ไม่มีอะไรเหลืออีกสำหรับตัวเรา  ส่วนจะมีความทรงจำเหลืออยู่ในคนอื่นแค่ไหนอย่างไร ไม่เกี่ยวกับเรา  เพราะเราตายแล้ว ชีวิตจบแล้ว  และได้บำเพ็ญประโยชน์ไว้ให้แก่คนรุ่นหลังแล้ว  หมดห่วงพ้นทุกข์พ้นร้อนไปแล้ว

 

วิจารณ์ พานิช

๒๙ มี.ค. ๕๖

คัดลอกจาก http://www.gotoknow.org/posts/537635

 
Home > Articles > สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ > ทำงานมูลนิธิเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5567
Content : 3032
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8510664

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า