thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Thaiihdc.org

ชีวิตที่พอเพียง 2964. จากพัฒนาสุขภาวะเยาวชน โดยจัดการปัจจัยเสี่ยงทีละตัว สู่การทำงานแบบบูรณาการ.

พิมพ์ PDF

ผมได้เล่าความคิดคำนึงเรื่องการหาแนวทางสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน ที่นี่    โดยในบันทึกดังกล่าวเสนอให้สร้างภูมิต้านทานภายในตัวเด็ก โดยการพัฒนา EF ให้เข้มแข็ง   


ในบันทึกนี้ขอเสนอข้อคิดคำนึงจากการไปเป็นกองหนุนให้ สคส.   ไปเสนอผลงานที่ สสส. ในส่วนข้อเสนอแนะการทำงานของ สสส. ในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กผ่านมิติโรงเรียน    เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐    โดยผู้เสนอผลงานคือคุณอ้อ (วรรณา เลิศวิจิตรจรัส)   


ผมไปให้ข้อเสนอแนะเสริมคุณอ้อ    โดยที่ข้อเสนอแนะนี้อิงผลการวิจัยจากทั่วโลก และระบุไว้ ในหนังสือ The Finnish Lessons 2.0  และเคยเขียนไว้ใน บันทึกนี้    คือผลกระทบด้านการเรียนรู้ของเด็ก เพียงหนึ่งในสามเท่านั้นมาจากการดำเนินการของโรงเรียน    อีกสองในสามมาจากปัจจัยนอกโรงเรียน (มายาคติข้อที่ ๑ ในบันทึกที่อ้างถึง)


ผมจึงเสนอให้ สสส. ใช้ทรัพยากรก้อนใหญ่ทำงานสนับสนุนหลายฝ่าย ให้ร่วมกันสร้าง สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก    เพื่อให้ปัจจัยส่วนสองในสาม (ที่อยู่นอกโรงเรียน) เพื่อการสร้าง “นิสัยสุขภาวะ” ให้แก่เด็ก  


ถามว่าทำอย่างไร


คำตอบคือ มีหลายพื้นที่ในประเทศ ดำเนินการตามที่ผมเสนออยู่บ้างแล้ว ในหลากหลายรูปแบบ    ให้เริ่มต้นโดยเสาะหาพื้นที่เหล่านั้น    เชิญผู้นำหรือแกนนำของเขามาร่วมกันออกความเห็นว่า จะทำให้ได้ผลดียิ่งขึ้นได้อย่างไร  จะขยายผลไปทั่วประเทศได้อย่างไร    ปัจจัยที่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งยวดใน การดำเนินการให้ได้ผลคืออะไร ฯลฯ    แล้ว สสส. ให้เงินสนับสนุนหน่วยงานหรือทีมงาน ดำเนินการพัฒนา รูปแบบการเชื่อมโยงและขยายผลกิจกรรมเหล่านั้น    ให้ขยายไปทั่วประเทศ  และมีการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ    รวมทั้งมีการวัดการหยั่งรากลึกเป็นระบบพัฒนาเด็กและเยาวชน เสริมกิจกรรมที่โรงเรียน    บูรณาการเป็นระบบ ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน แต่ร่วมมือและส่งเสริมซึ่งกันและกัน     มีเป้าหมายหลักที่การสร้างพลเมืองคุณภาพสูงให้แก่ประเทศ 

 

ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ  และปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียคนของเด็ก ก็จะลดไปเองโดยปริยายวิจารณ์ พานิช

๒๓ มิ.ย. ๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คัดลอกจาก: https://www.gotoknow.org/posts/631359

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคม 2560 เวลา 23:06 น.
 

ชีวิตที่พอเพียง 2964. จากพัฒนาสุขภาวะเยาวชน โดยจัดการปัจจัยเสี่ยงทีละตัว สู่การทำงานแบบบูรณาการ.

พิมพ์ PDF

ผมได้เล่าความคิดคำนึงเรื่องการหาแนวทางสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน ที่นี่    โดยในบันทึกดังกล่าวเสนอให้สร้างภูมิต้านทานภายในตัวเด็ก โดยการพัฒนา EF ให้เข้มแข็ง   


ในบันทึกนี้ขอเสนอข้อคิดคำนึงจากการไปเป็นกองหนุนให้ สคส.   ไปเสนอผลงานที่ สสส. ในส่วนข้อเสนอแนะการทำงานของ สสส. ในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กผ่านมิติโรงเรียน    เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐    โดยผู้เสนอผลงานคือคุณอ้อ (วรรณา เลิศวิจิตรจรัส)   


ผมไปให้ข้อเสนอแนะเสริมคุณอ้อ    โดยที่ข้อเสนอแนะนี้อิงผลการวิจัยจากทั่วโลก และระบุไว้ ในหนังสือ The Finnish Lessons 2.0  และเคยเขียนไว้ใน บันทึกนี้    คือผลกระทบด้านการเรียนรู้ของเด็ก เพียงหนึ่งในสามเท่านั้นมาจากการดำเนินการของโรงเรียน    อีกสองในสามมาจากปัจจัยนอกโรงเรียน (มายาคติข้อที่ ๑ ในบันทึกที่อ้างถึง)

ผมจึงเสนอให้ สสส. ใช้ทรัพยากรก้อนใหญ่ทำงานสนับสนุนหลายฝ่าย ให้ร่วมกันสร้าง สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก    เพื่อให้ปัจจัยส่วนสองในสาม (ที่อยู่นอกโรงเรียน) เพื่อการสร้าง “นิสัยสุขภาวะ” ให้แก่เด็ก  


ถามว่าทำอย่างไร

คำตอบคือ มีหลายพื้นที่ในประเทศ ดำเนินการตามที่ผมเสนออยู่บ้างแล้ว ในหลากหลายรูปแบบ    ให้เริ่มต้นโดยเสาะหาพื้นที่เหล่านั้น    เชิญผู้นำหรือแกนนำของเขามาร่วมกันออกความเห็นว่า จะทำให้ได้ผลดียิ่งขึ้นได้อย่างไร  จะขยายผลไปทั่วประเทศได้อย่างไร    ปัจจัยที่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งยวดใน การดำเนินการให้ได้ผลคืออะไร ฯลฯ    แล้ว สสส. ให้เงินสนับสนุนหน่วยงานหรือทีมงาน ดำเนินการพัฒนา รูปแบบการเชื่อมโยงและขยายผลกิจกรรมเหล่านั้น    ให้ขยายไปทั่วประเทศ  และมีการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ    รวมทั้งมีการวัดการหยั่งรากลึกเป็นระบบพัฒนาเด็กและเยาวชน เสริมกิจกรรมที่โรงเรียน    บูรณาการเป็นระบบ ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน แต่ร่วมมือและส่งเสริมซึ่งกันและกัน     มีเป้าหมายหลักที่การสร้างพลเมืองคุณภาพสูงให้แก่ประเทศ 

 

ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ  และปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียคนของเด็ก ก็จะลดไปเองโดยปริยายวิจารณ์ พานิช

๒๓ มิ.ย. ๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คัดลอกจาก: https://www.gotoknow.org/posts/631359

 

“ ร่วมกันเทอดทูนในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นนักปรัชญาเอกของโลก ”

พิมพ์ PDF

“ ร่วมกันเทอดทูนในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นนักปรัชญาเอกของโลก ”

ความเห็นของที่ประชุม / ผู้เข้าร่วม การประชุมประจำปี 2560 ของ สศช. : ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์

1. เสนอให้สภาพัฒน์รับเป็นหน่วยงานหลักในการเสริมสร้างให้มีการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติในทุกระดับและทุกภาคส่วน และกำหนดเป้าประสงค์นำเสนอ “ การเทอดทูนในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นนักปรัชญาเอกของโลก ” 
เพื่อเป็นการเทิดทูนพระปรีชาสามารถของพระองค์ และเพื่อให้ลูกหลานได้รู้และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานปรัชญา “ เศรษฐกิจพอเพียง ” แก่ปวงชนชาวไทย และปรัชญาดังกล่าวยังเผยแพร่สู่นานาประเทศ อันเป็นคุณอนันต์แก่มวลมนุษยชาติ

2. ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย : คนดี คนเก่ง สุขภาวะดี คิดเป็น และรู้เท่าทันต่อยุคโลกาภิวัตน์
สร้างคนไทยที่มีศักยภาพพื้นฐานตามแนวทาง ปรัชญา “ เศรษฐกิจพอเพียง ” อันจะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดการพัฒนาศักยภาพคนไทยในเรื่องอื่นๆต่อไป กล่าวคือ 
เป็นการสร้างคนไทยที่สามารถดำรงอยู่และปฏิบัติตนก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ เป็นไปอย่างสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้าน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
ด้วยการสร้างคนไทยให้มีศักยภาพพื้นฐาน/ Mind set โดย
1. เป็นคนไทยที่สามารถดำเนินการด้วยความพอเพียง ( ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้ม กันในตัวที่ดี พอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ) 
2. เป็นคนไทยที่สามารถอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน 
3. เป็นคนไทยที่พื้นฐานจิตใจมีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ
4. เป็นคนไทยที่มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ
[ “ เศรษฐกิจพอเพียง ” : 1) เป็นปรัชญา มีความหมายตามบทความอย่างครบถ้วน ตามที่สภาพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป
2) ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ระหว่างปี 2540 -2550 เกี่ยวกับ “ เศรษฐกิจพอเพียง ” อย่างต่อเนื่องเกือบทุกปี ]

■■ การประชุมใหญ่ประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่อง “ ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย ” เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนของทุกภาคส่วนในสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งสิ้นกว่า3,000 คน 
การประชุมในภาคเช้า เริ่มด้วย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดที่สำคัญในเรื่องการพัฒนาประเทศสู่อนาคต ก่อนที่จะเป็นการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย” โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ป็นผู้นำเสนอและจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุม
ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูง ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การ
ปฏิบัติ ที่จะเป็นปัจจัยเร่งการเปลี่ยนแปลง (Game Changers) ที่สำคัญ ในการวางรากฐานให้
แข็งแกร่ง (Mindestones) โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม

คัดลอกจากเฟสบุ๊ค Ruangsak Wutthisat 


https://youtu.be/BdF_g7irjN8


ถูกใจ
แสดงความคิดเห็น
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2560 เวลา 18:12 น.
 

ร่วมกันเทอดทูนในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นนักปรัชญาเอกของโลก

พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2560 เวลา 17:54 น.
 

เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา

พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2560 เวลา 17:42 น.
 


หน้า 1 จาก 380
Home

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 196
Content : 1944
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 3722480

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า

ความคิดเห็น